Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund 04-04-2022

04-04-2022
Vandmiljø

Klima-Lavbundsordningen åbner for ansøgninger

Miljøstyrelsen åbner Klima-Lavbundsordningen for ansøgninger i perioden 1. april - 31. maj 2022. Der er i 2022 afsat i alt 139 mio kr. til Klima-Lavbundsprojekter.
Der er sket flere forbedringer af tilskudsordningen i forhold til sidste år:
Man kan hurtigt finde ud af, om et areal umiddelbart er egnet til udtagning ved at bruges det nye klima-lavbundskort på klimalavbund.dk. Kortet viser, om arealet lever op til kravene om kulstof i jorden, nærhed til natur og potentiale for kvælstofreduktion m.v.
Effektkravet er sløjfet, så det er nemmere at lave projektafgrænsing med randarealer, der ikke nødvendigvis bidrager direkte til CO2-reduktionen, men som kan bidrage med andre synergieffekter som biodiversitet og vandrammedirektiv i form af mindre udvaskning af kvælstof.
Der er kommet nye satser, som forventes at svare til Landbrugsstyrelsens lavbundsordning fra 2023. Der fremgår fortsat engangskompensation for udtagning af naturarealer.
Tilskudssatserne er 4500 kr/ha for at lave Klima-Lavbund på naturarealer, 35.500 kr/ha for permanent græs, og 82.500 kr/ha for arealer i omdrift. Engangskompensationen baseres fortsat på arealanvendelsen fra 2015-2019.

Find yderligere information om ordningen og ansøgningsprocessen på mst.dk/lavbund.

Læs Miljøstyrelsens nyhed om åbningen her.

 

Opdatering af formel til beregning af kvælstofretention i nedstrøms søer

Miljøstyrelsen har opdateret formlen til beregning af kvælstofretentionen i nedstrøms søer (vers. marts 2022). Formlen til beregning af N-retention i søer er nu den samme i N-regnearket og regnearket til N/P-vekselkurs. Det opdateret regneark kan findes på vandprojekter.dk.

 

Ny vejledning til oplandsbestemmelser

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til oplandsbestemmelser til brug for effektberegninger for udtagningsprojekter (vådområder og lavbundsprojekter) som nu er tilgængelig på vandprojekter.dk. Vejledningen er en opsummering fra de gældende vejledninger og baggrundsnotater for vådområder og lavbundsprojekter.

 

Præsentationer fra temadagen om udtagningsordninger

Præsentation fra temadagen om udtagningsordninger er nu tilgængelig på vandprojekter.dk, hvor de kan findes under siderne for kvælstofvådområder og lavbundsprojekter.

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.