Towards biocide-free recirculating aquaculture systems

22-09-2021
Biocider

En ny undersøgelse viser, hvordan biologiske og fysiske metoder kan bruges som alternativer til biocider til bekæmpelse af alger i dambrug.

Rapporten ”Towards biocide-free recirculating aquaculture systems” beskriver mulighederne for at anvende og implementere biologiske og fysiske bekæmpelsesmetoder af uønskede alger i dambrug på land, hvor vandet recirkuleres.

Dambrug kan gøre brug af et system, der recirkulerer vandet for på den måde at skære ned på vandforbruget i forbindelse med produktionen. I den forbindelse kan der dog opstå en opblomstring af uønskede mikroorganismer, der kan føre til en nedsat vandkvalitet. For at bekæmpe sådanne mikroorganismer bruges biocidholdige produkter indeholdende aktiverstoffer som f.eks. hydrogen peroxid, formaldehyd og pereddikesyre.

Forskerne undersøgte potentielle biologiske og fysiske alternativer til de biocidholdige produkter med henblik på at begrænse eller udfase brugen af disse biocider.

I undersøgelsen identificerede forskerne mikroorganismerne dambrugene og viste, at sammensætningen af organismer var forskellig mellem dambrug og afhængig af f.eks. lys og saltindhold i systemet. Forskerne fandt endvidere organismer i dambrug, som har potentiale til at kunne bekæmpe uønskede alger. Endeligt blev der undersøgt prøver taget fra søer, og i disse blev der fundet organismer med potentiale til også at kunne bekæmpe deciderede giftige alger.

Forskerne konkluderer dog, at der på nuværende tidspunkt stadig er langt til, at disse metoder kan implementeres i dambrug.

Fysiske bekæmpelsesmetoder blev ligeledes undersøgt både alene og i kombination med biocidholdige produkter. De fysiske metoder viste potentiale til effektiv bekæmpelse af uønskede mikroorganismer; men metoderne kræver yderligere optimering, og det er nødvendigt at teste metoderne på fuld skala for at vise, at metoderne er et godt alternativ til anvendelse af biocider.

I forbindelse med projektet interviewede forskerne producenterne for at klarlægge udfordringer samt at forstå, hvornår og hvordan branchen normalvis introducerer nye metoder eller teknologier i deres produktion. Generelt udtrykte producenterne, at de introducerer nye metoder eller teknologi, hvis det kan optimere deres produktion og gerne, hvis det er baseret på udstyr, der allerede er i brug.  

Projektet blev støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.