Vandværker skal kontrollere for flere pesticider

04-10-2021
Pesticider Vandmiljø Vand i hverdagen Landbrug

Drikkevandet skal fremover kontrolleres for yderligere tre pesticider, som er fundet i grundvand.

Vandboring. Arkivfoto

Miljøstyrelsen føjer tre nye pesticidstoffer til vandværkernes tjekliste over uønskede stoffer, som drikkevandet løbende skal kontrolleres for.

Ændringen er sket efter drøftelser i Vandpanelet og vil fremgå af drikkevandsbekendtgørelsen.

”Vi føjer de nye stoffer til drikkevandskontrollen, fordi de sidste års massescreening viser, at de er fundet tilstrækkelig ofte i grundvandet til, at vi ønsker at drikkevandet kontrolleres for disse stoffer. Forbrugerne skal have drikkevand, der er grundigt undersøgt, så man kan føle sig sikker på, at kvalitetskravene er overholdt,” siger kontorchef Rasmus Moes fra Miljøstyrelsen.

De tre stoffer bærer navnene metaldehyd, imazalil og metamitron-desamino. Stofferne er fundet i forbindelse med screening af grundvandet, som er gennemført i perioden 2019-2020.

LÆS NYHED OM MASSESCREENING: Overvågning af flere stoffer i drikkevandet

Gift mod snegle, svampe og ukrudt

Metaldehyd har været godkendt som sneglemidler til brug i landbrug såvel som privat anvendelse. På nuværende tidspunkt er der ikke godkendt pesticidmidler med stoffet i Danmark.

Imazalil er i dag kun godkendt til bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg, men tidligere har stoffet været brugt til bejdsning af korn samt i mindre grad til bekæmpelse af svampesygdomme i prydplanter og nogle få afgrøder i væksthuse. Derudover har imazalil tidligere været brugt som desinfektionsmiddel indenfor, bl.a. til veterinærhygiejne og fødevareproduktion.

Nedbrydningsproduktet metamitron-desamino stammer oprindelig fra stoffet metamitron, som anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer og rødbeder. Stoffet har været anvendt siden 1977, men i 1998 blev den godkendte dosering sat væsentligt ned for at beskytte grundvandet.
Den aktuelt godkendte dosering af midler med stoffet er testet på forsøgsmarker (såkaldte VAP-marker, se linket nedenfor) og viser på disse marker ikke en uacceptabel udvaskning.

LÆS NYHEDEN: Den årlige rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) er klar

Den opdaterede liste over pesticidstoffer træder i kraft ved årsskiftet. Listen kommer med de nye ændringer til at indeholde i alt 54 stoffer, som vandforsyningerne skal kontrollere for.

Fakta: Hvor ofte skal et stof findes i grundvandsovervågningen eller i forbindelse med massescreening for at medføre krav om kontrol i drikkevand?

I vurderingen af, hvilke stoffer der eventuelt skal tilføjes drikkevandskontrollen, ses på de seneste 10 års indberettede analyseresultater fra blandt andet grundvandsovervågningen, vandforsyningernes boringskontrol og regionernes undersøgelse af pesticidpunktkilder. De relevante stoffer findes ved at vurdere udbredelse af de enkelte stoffer i de forskellige datasæt. I udgangspunktet stilles krav om kontrol for stoffer, der er fundet i minimum én procent af grundvandsboringernes indtag, eller hvis der er fund over grænseværdien (kvalitetskravet) i mindst 0,2 procent af boringerne. Derudover foretager Miljøstyrelsen i samarbejde med GEUS en ekspertvurdering af det samlede materiale, og vurderingen drøftes i Vandpanelet.

Fakta om Vandpanelet

Vandpanelet er et forum til drøftelse af håndteringen af konkrete trusler for grundvands- eller drikkevandsforureninger og for koordinering af indsatsen i forhold til problemer, der har betydning for flere vandforsyninger. Vandpanelet består af repræsentanter for Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Danske Vandværker, KL, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, GEUS og Miljøstyrelsen.

Læs mere om Vandpanelet