Nye nøgletal for vandselskaberne

11-10-2021
Vand i hverdagen

Danske spildevandsselskaber og vandforsyninger har leveret nye tal til performancebenchmarking

Hvordan klarer danske drikkevands- og spildevandsselskaber sig inden for sundhed, forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø? 

Det kan man se i dette års samlede præsentation af nøgletal for danske drikkevands- og spildevandsselskaber. Miljøstyrelsen har samlet data fra 2020 fra i alt 285 vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven, og som har indberettet til benchmarkingen. Resultatet ses her.

 I analysen af drikkevandselskaberne kan man blandt andet se:

  • Vandkvaliteten målt ved antallet af hændelser med mikrobiologiske overskridelser af kravværdierne. Det vil sige, at måling af pesticider og andre miljøfremmede stoffer ikke indgår i performancebenchmarkingen. Antallet af hændelser med mikrobiologiske overskridelser er faldet igennem de fire år performancebenchmarking er gennemført. I 2020 var der i gennemsnit 0,23 overskridelser per mio. m3, mens der i 2017 gennemsnitligt var 1,34 overskridelser per mio. m3 vand.  
  • Drikkevandsselskabernes vandtab er reduceret i de fire år, der er gennemført performancebenchmarking. I 2020 er vandtabet opgjort til 5,5 %, mens det var 6,0 % i 2017. 
  • Drikkevandsselskabernes forsyningssikkerhed er forbedret lidt gennem de fire år, performancebenchmarkingen er gennemført. l 2020 var hver husstand i gennemsnit uden vand i 13 minutter, hvor det ikke var varslet 48 timer forinden. Vandafbrydelserne kan typisk være på grund af brud på vandledningerne.

I analysen af spildevandsselskaberne kan man blandt andet læse, at:

  • Spildevandsselskabernes forsyningssikkerhed er stort set uændret i løbet af de fire år. Der blev i 2019 registreret 0,63 afløbsstop pr. 10 km ledning. 
  • Spildevandsselskabernes egenforsyningsgrad for energiforbruget er 66 %, dvs. selskaberne producerer 2/3 af den mængde energi, de forbruger. Egenforsyningsgraden er faldet fra 70 % i 2019. Nogle renseanlæg producerer mere energi, end de forbruger. 
  • Renseanlæggenes udledningskvalitet er en beregnet gennemsnitlig udløbskoncentration målt på kvælstof, fosfor og BI5. For kvælstof er der et lille fald i forhold til de tre foregående år, mens niveauet er stort set uændret for fosfor og BI5. 

Baggrund

Benchmarkingen sker på baggrund af selskabernes indberetning om deres performance inden for sundhed, forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø. I år har 190 ud af 225 drikkevandsselskaber og 95 ud af 100 spildevandsselskaber indberettet til performancebenchmarkingen. Benchmarkingen kan bruges til dialog mellem vandselskaberne, kommunerne og andre interessenter.

 

Drikkevand, nøgletal

Spildevand, nøgletal

Sundhed

Vandkvalitet, mikrobiologisk forurening

Overløb

Forsyningssikkerhed

Brud pr. 10 km ledning

Antal forbrugerafbrydelsesminutter

Afløbsstop

Energi

Bruttoenergiforbrug

Bruttoenergiforbrug, rensning

Bruttoenergiforbrug, transport

Klima

Nettoenergiforbrug

Nettoenergiforbrug, rensning

Nettoenergiforbrug, transport

Miljø

Vandtab

Beregnede gennemsnitlige udløbskoncentration af N, P og BI5

Figur: Vandselskaberne benchmarkes på en række nøgletal inden for sundhed, forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø.