Råstofindvinding i fællesområder 2. kvartal 2021

25-11-2021
Råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 2. kvartal 2021

Den kvartalsvise opgørelse over indvundne mængder og restmængder i fællesområder, som plejer at blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmesiden, erstattes af Det Marine Råstofindberetningssystem MARIShvor restmængderne løbende beregnes på baggrund af indberettede laster, samt lastmængder estimeret ud fra indvindingsfartøjernes sejlruter.

I MARIS kan de aktuelle restmængder for hvert fællesområde ses, og disse opdateres løbende, efterhånden som indberetninger og sejlruter bliver tilgængelige i systemet. Aktuelt er indberetninger af råstofindvinding for 2. kvartal 2021 indlæst i systemet.

Restmængderne kan ses her: MARIS - Restmængder

Det forventes at indberetninger af råstofindvinding for 3. kvartal 2021 vil blive indlæst i systemet ultimo december, og der vil blive udsendt en nyhed om råstoffer igen når det er sket.

Hermed opsummeres diverse opmærksomhedspunkter:

I område 526-IA Bakkegrund Syd er den tilladte indvindingsmængde uden for delområde 1 opbrugt, og der må derfor kun indvindes i delområde 1.

I følgende områder er den tilladte fyldsandsmængde opbrugt, og der kan derfor ikke længere indvindes materiale til anvendelse til opfyldning i områderne:
520-EA og 520-EB Gyldenløves Flak
526-EA Bakkegrund Nord

I følgende områder er den årlige restmængde opbrugt i 2021, og der kan derfor ikke indvindes mere resten af året. Pr. 1. januar 2022 vil en ny tilladt årlig mængde igen være tilgængelig for indvinding i områderne:
548-BA Juelsgrund
562-LC Jyske Rev A

I følgende områder er den totale restmængde kritisk lav, og opmærksomheden henledes særligt på nedennævnte krav vedr. planlagt indvinding af mere end 50% af restmængden, som fortsat er gældende:
502-AA Hesbjerg Grund
502-CA Fløjstrup Skov
502-JA Hesbjerg Grund Syd
554-AA Skovshoved
568-AA Rødbyhavn

I følgende områder er den totale fyldsandsrestmængde kritisk lav, og opmærksomheden henledes ligeledes på nedennævnte krav vedr. planlagt indvinding af mere end 50% af restmængden, som fortsat er gældende:
542-FA Stokkebæk Flak
544-EA Agersø Flak

I følgende områder er den totale restmængde kritisk lav, men der er udstedt nye primærtilladelser til områderne, som træder i kraft når den tilladte mængde i de eksisterende primærtilladelser er opbrugt:
520-AA Fakse Bugt Nord (se primærtilladelse)
520-FA Gyldenløves Flak Syd (se primærtilladelse)

Såfremt man ønsker at indvinde af de udlagte mængder på de nye primærtilladelse, skal der søges om tilladelse til indvinding i det pågældende fællesområde.

Område 574-FA Læsø Øst er udlagt som nyt fællesområde, og primærtilladelsen kan ses her. Såfremt man ønsker at indvinde af den udlagte mængde, skal der søges om tilladelse til indvinding i fællesområdet.

Område 566-CA og 566-DA Nord for Vejsnæs Flak er desuden annonceret udlagt som nyt fællesområde, men tilladelsen er blevet påklaget, og er derfor endnu ikke gældende.

Tilladelsesindehaverne skal være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Miljøstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren agter, inden for en periode på 3 måneder, at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Miljøstyrelsen.