Nyhed om eftersyn af jordvarmeanlæg

22-11-2021
Industri

På baggrund af en konkret henvendelse har Miljøstyrelsen fundet anledning til at offentliggøre styrelsens fortolkning af § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017.

Miljøstyrelsen anser jordvarmeanlægsejere, der havde en tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg før 1. april 2017, som værende omfattet af § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 240 af 27. februar 2017 om jordvarmeanlæg, hvoraf det fremgår, at jordvarmeanlæggets ejer efter 1. driftsår skal lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Der er således ikke længere krav om årligt eftersyn.

 

Det bemærkes, at det følger af bekendtgørelsens § 22, stk. 1, at en jordvarmeanlægsejer eller -bruger skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke er en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund, herunder at der ikke må være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet. Af bestemmelsens stk. 2, fremgår det, at hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffe egnede foranstaltninger til at bringe en eventuel udstrømning til ophør samt herefter straks underrette kommunalbestyrelsen med en redegørelse for, hvad der er blevet gjort i relation hertil.

 

Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på, at der kan være regler på andre myndighedsområder, f.eks. Arbejdstilsynet, som regulerer antallet og hyppigheden af eftersyn.

 

19-11-2021