Nye påbud om PFAS-undersøgelser og tilbagemeldinger fra kommunerne

18-11-2021
Kemikalier Jord Landbrug Vandmiljø PFAS

Et affaldsdeponi har modtaget et påbud, og en virksomhed har modtaget varsel om påbud efter fund af PFAS-forurening. Tilbagemeldinger fra en række kommuner viser flere lokaliteter med risiko for, at PFAS-stoffer kan have forurenet følsomme arealer med for eksempel græssende dyr.

Brandslukningsskum indeholdt tidligere PFOS. Arkivfoto: Piqsels.com

OPDATERET 25. NOVEMBER MED NY LISTE (SE LINKE NEDENFOR) OVER DE 25 BRANDØVELSESPLADSER Miljøstyrelsen bad for en måned siden 15 virksomheder, som staten er miljømyndighed for, om oplysninger for at kunne vurdere risikoen for PFAS-forurening. Virksomhederne har enten brandøvelsespladser, eller de har haft tilbagevendende brandøvelser.

En enkelt virksomhed, Stigsnæs Gulfhavn Olieterminal, bliver nu som resultat af tilbagemeldingerne varslet om, at drænvand fra virksomhedens gamle brandøvelsesplads kan være årsag til forhøjede værdier af PFAS i et nærliggende vandløb. Virksomheden vil få et påbud om at analysere drænvandet for at afgøre kilden til forureningen.

De forhøjede PFAS-værdier er målt af Slagelse Kommune i et vandløb, der passerer græssende dyr. Slagelse kommune har kontaktet ejeren af de græssende dyr, og de er i dialog om evemtuelt at udtage græsprøver til analyse hos Fødevarestyrelsen.

Læs mere: Myndighedernes rolle i forbindelse med PFAS-forureninger (PDF)    

Deponi modtager påbud

Forlev Deponi, AffaldPlus I/S, som staten også er miljømyndighed for, er blevet påbudt at udtage vandprøver og få analyseret for PFAS-stoffer i syv moniteringsboringer nord for Forlev Deponi ved Slagelse. Der er en forurening af udsivende vand inde fra depotet og dermed risiko for, at PFAS-stoffer kan sive gennem jorden mod engene nedstrøms, hvor der græsser kvæg.

Miljøstyrelsen afventer analyseresultaterne.

Myndigheder melder tilbage

Der er i alt kortlagt 181 brandøvelsespladser, og Miljøstyrelsen bad 13. oktober kommuner, regioner, virksomheder og Forsvaret om at screene de aktiviteter, de er myndighed for i forhold til risiko for forurening af følsomme arealer. Deadline for tilbagemelding var 15. november.

Læs nyheden: Nyt overblik over mulige PFOS forureninger

34 kommuner har indtil videre meldt tilbage. Tilbagemeldingerne dækker samlet cirka 90 af de i alt 181 brandøvelsespladser og i tilbagemeldingerne er der peget på en mulig sundhedsrisiko i tilknytning til 25 konkrete lokaliteter.

Se listen med de 25 brandøvelsespladser (PDF) OPDATERET 25. NOV. MED NY LISTE MED OPLYSNINGER FOR FREDENSBORG KOMMUNE

Miljøstyrelsen har modtaget opdaterede oplysninger om beliggenheden af yderligere lokaliteter med tidligere brandøvelsespladser fra de fem regioner. Miljøstyrelsen vil i den kommende tid gennemgå det indkommende materiale med henblik på blandt andet opdatering af den samlede liste over brandøvelsespladser.

Fakta: Baggrunden for overblikket

Miljøministeren bad før sommerferien 2021 Miljøstyrelsen om at indsamle viden om, hvor brandslukningsskum med PFOS har været anvendt. Det skete på baggrund af forureningssagen ved Korsør. Resultatet var en liste med 181 brandøvelsespladser. Efterfølgende har Miljøstyrelsen den 13. oktober bedt kommuner m.fl. om at sikre, at alle lokaliteter er vurderet i forhold til sundhedsrisiko og melde svaret tilbage til Miljøstyrelsen.   

Læs brevet til kommunerne m.fl. (PDF)