Nye NOVANA-tal for natur og vandmiljø

10-11-2021
NOVANA

Aarhus Universitet og GEUS har på en konference arrangeret af Miljøstyrelsen præsenteret hovedresultaterne af overvågningen af natur og vandmiljø i 2020.

Der kommer fortsat for mange næringsstoffer ud i havet, hvor de fører til algeopblomstringer og iltsvind. Arkivfoto: MST

NOVANA-rapporterne giver en status for Danmarks natur og miljø baseret på data indsamlet til og med 2020. NOVANA rapporterne foreligger nu i udkast.

Se rappoterne på Aarhus Universitets hjemmeside

Udledningen af kvælstof fra land til hav

Aarhus Universitet har opgjort udledningen af kvælstof til havet i 2020 til 57.000 tons. Når man tager højde for årets nedbør og afstrømning, blev der udledt 51.000 tons kvælstof til de danske kystområder. Det er et fald i forhold til det våde år 2019, hvor udledningen på 67.000 tons til ekstraordinær stor, blandt andet fordi kvælstof blev ophobet i jorden efter den tørre sommer i 2018, og fordi der var ekstraordinært meget nedbør i slutningen af 2019.

Landbrug står for hovedparten af udledningen af kvælstof til havet. Rensningsanlæg og andre såkaldte punktkilders andel af den samlede kvælstofafstrømning til kystvandene udgør cirka 10 procent.

Læs miljøministerens pressemeddelelse om NOVANA-rapporterne 

Iltsvind og alger

Iltsvindsarealet i september 2020 var markant forøget i forhold til 2019 og på niveau med det udbredte iltsvind i 2016. I det sydlige Lillebælt er varigheden af iltsvindet siden midten af 1980’erne øget fra tre måneder til over fem måneder, mens iltsvindet i Øresundsområdet i samme periode har været uændret.

Resultaterne viser, at over hele perioden fra ca. 1990 til 2020 er et fald i algemængden og algevæksten, men siden 2012 har der været en stigende tendens.

Grundvand og drikkevand

Der er gennemført overvågning for pesticider i grundvandet i 533 målesteder i 2020 som led grundvands­overvågningen. Der er påvist pesticider i 72 procent af disse, og der er registreret en over­skridelse af grænseværdien (kravværdien) i 39 procent af de undersøgte målesteder. Der er påvist pesticider i 51 procent af drikkevandsboringerne, der blev undersøgt i 2020, og der er registreret en overskridelse af grænseværdien i knap 15 procent af de undersøgte boringer, hvilket er en stigning i forhold til 2019.

GEUS vurderer, at de højere fundprocenter i 2020 skyldes hyppigere fund af stoffer, der kun i få år har været en del af overvågningsprogrammet, samt at der i 2020 er tale om operationel overvågning, hvor der kun prøvetages i indtag, hvor der er risiko for, at krav til grundvandskvaliteten overskrides.

De alt overvejende fund og overskridelser stammer fra pesticider, der i dag enten er forbudte eller reguleret.

Grundvandsovervågningen viser, at middelværdien af nitratindholdet i iltet grundvand for 7. år i træk ligger under kravværdien på 50 mg/l med let faldende tendens, ligesom der fortsat ses relativt få og løbende færre målesteder med meget høje nitratkoncentrationer.

Vandløb og søer

Tallene for 2020 bekræfter billedet fra de senere års rapporter. Tilstanden i danske vandløb er forbedret i perioden 1999-2020. Sandsynligheden for at danske vandløb opnår målopfyldelse for det økologiske kvalitetselement ’Dansk Vandløbs Fauna Indeks’ er opgjort til 68 procent i 2020. I 1999 var tallet 36 procent.

Generelt er der forbedringer i søerne set over hele perioden fra 1989, hvor de største forbedringer er sket i begyndelsen af perioden og i de mest belastede søer. Der er dog en tendens til en stigning i fosfor og især i kvælstof siden 2015.

Luft

Der ses en lavere kvælstofafsætning i 2020 end i 2019, hvilket blandt andet kan tilskrives mindre nedbør i 2020 end i 2019. 2020 har på mange måder været et særligt år på grund af COVID-19 restriktionerne. Der ses dog ikke en effekt heraf på den totale kvælstofafsætning.

 

 

Fakta om NOVANA

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur, NOVANA overvåger vandmiljøets og naturens tilstand.

NOVANA bidrager til, at Danmark opfylder de forpligtelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.

De data om vandmiljø og natur, som NOVANA-programmet indsamler, opfylder store dele af behovet for viden om naturens tilstand, der skal bruges til at lave de nationale vandområde- og Natura 2000-planer.

Aarhus Universitet offentliggjorde i går udkast til faglige delrapporter for NOVANA-programmet i 2020, som universitetet udarbejder for Miljøstyrelsen samtidig med at rapporterne sendes til faglig kommentering i Miljøstyrelsen. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser, GEUS, står for rapporten om grundvandsovervågningen. De endelige rapporter forventes offentliggjort ultimo december.

LINK til NOVANA