Jagt på ny viden om skadelige næringsstoffer i vandløbene

29-11-2021
NOVANA

Et nyt projekt skal give en bedre forståelse af, hvordan næringsstoffer som nitrat bevæger sig fra markerne og ud i vandmiljøet, hvor de er årsag til algeopblomstringer og iltsvind.

Det nye måleinstrument kan både indsamle og analysere vandprøver. Foto: Miljøstyrelsen

Hvor hurtigt løber næringsstofferne ud i vandløbene efter et regnvejr? Nye sensorer i vandløbene kan time for time registrere næringsstofferne i vandmiljøet.

Normalt tager Miljøstyrelsen vandprøver 18 gange om året. Målingerne fortæller, hvordan næringsstofferne i vandløbet svinger hen over året. Men hvordan påvirkes udledningerne af næringsstoffer, når man zoomer ind på kortere tidsperioder? Hvad sker der fx, når et regnvejr passerer, og vand strømmer fra de dyrkede marker og ud i vandløbet?

Det er nogle af de spørgsmål, som et nyt projekt fra Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet og Envidan skal være med til at besvare.

”Den store fordel ved sensoer der måler kontinuerligt er, at vi får variationerne over døgnet og året med – eksempelvis store og små regn hændelser, hvor indholdet af nitrat i vandet stiger. Selvom sensorerne sandsynligvis ikke måler helt så præcist, vil vi efter al sandsynlighed få et bedre bud på variationerne af nitrat i vandløbene, og dermed også en mere sikker bestemmelse af stoftransporten” siger kontorchef Peter Kaarup fra Miljøstyrelsen.

Sensoren måler koncentrationen af stoffer i vandet fotometrisk uden, at der skal bruges tid på eksempelvis prøveforberedelse og reagenser. Der kan registreres værdier mange gange i timen.

Bedre bud på variation af nitrat

Miljøstyrelsen indsamler erfaringer med sensorerne og vurderer hvilke stoffer, der kan måles. De opnåede erfaringer er en del af moderniseringen af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, NOVANA.

”Det nye projekt skal give et endnu tydeligere billede af udledningen af næringsstoffer. Det vil ske med hjælp fra den nyeste teknologi i form af sensorer som give et billede af om der kommer særligt store eller små udledninger afhængig af f.eks.  skiftende nedbør,” siger Peter Kaarup 

Målinger i vandløbene er vigtige, når man skal opgøre, hvor mange næringssalte som nitrat, der ledes fra vandløbene til kystområderne. Som led NOVANA, har Miljøstyrelsen gennem en årrække foretaget sådanne målinger i de store vandløb i Danmark.

Læs mere om NOVANA

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Ecoscience på Aarhus Universitet og EnviDan i forbindelse med SENTEM projektet etableret sensorer til måling af nitrat og vandets klarhed (turbiditet). Der er nu opsat sensorer i Vejle Å, Lyby-Grønning, nord for Skive og i Horndrup Bæk ved Ejer Bavnehøj.

Fakta: Sådan virker de nye måleinstrumenter

UV-Nitratsensorer er udviklet af det Amerikanske firma Hach til kontinuerlige målinger af nitrat-N koncentrationen i vand. Sensoren virker ud fra princippet om, at nitrat- og nitrit-ioner absorberer UV-lys ved en bestemt bølgelængde. Når koncentrationen af nitrat og nitrit i vandet stiger, vil UV absorptionen også stige. Et fotometer i sensoren måler det

primære UV-lys, mens en anden UV-lysstråle giver en referencestandard, der anvendes til at korrigere for interferens med opløst organisk stof og suspenderet stof i vandet.