Sødestof fundet i grundvandet

26-03-2021

Der blev i alt fundet 15 forskellige stoffer ved årets undersøgelse af grundvandet, den såkaldte massescreening. Ud over fund af TFA, som blev offentliggjort i januar, er det mest markante fund stoffet saccharin, som var med i massescreeningen for første gang.
RETTELSE: Formuleringen "kendt fra sodavand" er fjernet fra overskriften efter henvendelse fra Bryggeriforeningen, da de konkrete fund ikke stammer fra sodavand.

Aftapning at vandprøve til analyse ved boring til grundvandet. Foto: Miljøstyrelsen
Aftapning at vandprøve til analyse ved boring til grundvandet. Foto: Miljøstyrelsen

Sødestoffet saccharin blev fundet i 46 grundvandsboringer svarende til knap hver femte undersøgte boring. Man ved ikke præcis, hvor saccharin i grundvandet stammer fra, men stoffet indgår som tilsætningsstof i både fødevarer og dyrefoder, ligesom det kan dannes ved nedbrydning af pesticider. Der er ingen sundhedsrisiko forbundet med saccharin-fundene.

Miljøstyrelsen har i massescreeningen undersøgt 250 grundvandsindtag fordelt på 241 boringer. I ni boringer blev der taget vandprøver fra flere dybder. Prøverne er blevet analyseret for i alt 99 pesticider og rester af pesticider. 84 af de undersøgte stoffer blev ikke fundet i nogen af boringerne.

I seks af boringerne oversteg saccharin-koncentrationen 0,1 mikrogram pr. liter, hvilket er den politisk vedtagne grænseværdi for pesticidstoffer i drikkevand svarende til, at man kun i meget begrænset omfang accepterer fremmedstoffer i grundvandet. 

Kontorchef Rasmus Moes fra Miljøstyrelsen understreger, at der ikke er nogen sundhedsrisiko ved saccharinfundene:

”Fundene af saccharin er ud fra en sundhedsbetragtning uproblematiske. Det er et stof, som må tilsættes mange fødevarer i langt større koncentrationer. Men grundvandet er en dyrebar ressource, og med massescreeningen får vi hele tiden et klarere billede af vandets tilstand, truslerne, og hvordan vi bedst passer på vandet, siger kontorchef Rasmus Moes fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er ved at afklare, hvordan saccharin skal reguleres i drikkevandsbekendtgørelsen. Læs mere om saccharin i faktaboksen nedenfor.

""

Læs notat om resultatet af massescreeningen

Massescreeningen af grundvandet i 2019 og 2020 giver samlet set anledning til, at vandforsyningerne fremover skal kontrollere drikkevandet for seks nye stoffer. Læs mere i faktaboksen nedenfor.

Kølemidlet TFA

Langt de fleste fund i massescreening 2020 skyldes trifluoreddikesyre (TFA), som er fundet i 89% af de undersøgte indtag. Fundene af TFA er så omfattende, at Miljøstyrelsen valgte at offentliggøre fundene i januar, inden den endelige kvalitetssikring af resultaterne var gennemført.

Læs nyheden: Nyt stof fundet i grundvandet 

Miljøstyrelsen har drøftet resultaterne i Vandpanelet. Vurderingen er, at der er behov for at få belyst kilder og relevant grænseværdi for TFA, men for de øvrige stoffer fører resultaterne af massescreening 2020 ikke umiddelbart til anden væsentlig opfølgning end den, der allerede er sat i gang efter massescreening 2019.

Øvrige fund

Grundvandet blev som nævnt undersøgt for 99 forskellige stoffer. I alt 15 forskellige stoffer blev fundet i koncentrationer over detektionsgrænsen, som er den laveste koncentration, man kan spore. Af de 15 stoffer blev seks fundet over den førnævnte politisk fastsatte grænseværdi - også kaldet kravværdien - på 0,1 mikrogram pr. liter.

Hvis man ser bort fra TFA, blev der fundet et eller flere stoffer i koncentrationer over kravværdien i 10 ud af 250 boringsindtag. Hvis man også fratrækker fund af saccharin, blev kravværdien overskredet for et eller flere stoffer i fem boringsindtag svarende til cirka to procent af de undersøgte boringsindtag.

Ser man nærmere på de seks undersøgte stoffer, som blev fundet over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter, er resultatet følgende: TFA blev fundet i 219 boringsindtag, heraf var koncentrationen over 0,1 mikrogram pr. liter i 212 boringer. Saccharin blev fundet i 46 boringsindtag. I seks boringer var koncentrationen over 0,1 mikrogram pr. liter. (2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre blev fundet i syv boringsindtag. I to boringer var man over kravværdien. Metaldehyd blev fundet i fem boringsindtag heraf i en boring over kravværdien. Pentachlorbenzen blev fundet i to boringsindtag, i en af dem over kravværdien.  Clopyralid blev fundet i et boringsindtag og her var fundet over kravværdien.

Regioner og vandselskaber udtaler

Heino Knudsen, fmd. for Udvalget for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner, siger:

”Det er betryggende, at Miljøstyrelsen nu screener grundvandet for langt flere stoffer, også selvom det fører til nogle lidt overraskende fund, som kræver nærmere afklaring. Vi er glade for, at man har kunnet bruge regionernes erfaringer fra punktkildeundersøgelser, så der nu også måles for flere relevante pesticider i Miljøstyrelsens overvågning.”

Direktør i Danske Vandværker, Susan Münster, siger:

”Massescreeningen er helt sikkert et værdifuldt redskab til at overvåge status på vores grundvand. Vi hæfter os ved, at de mange fund af TFA efter myndighedernes vurdering ikke udgør en sundhedsrisiko. Men det faktum, at der er tale om så mange fund af et nyt stof understreger, at pesticidstrategien bør udvides, så den blandt andet indeholder en plan for håndtering af biocider. Når vi taler beskyttelse af vores grundvand, er det også vigtigt ikke kun at tænke i overvågning, men at sætte ind med mere beskyttelse af de områder, hvor grundvandet dannes.”

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, siger:

”Vandselskaberne kæmper hver dag for at holde rester fra uønskede stoffer ude af drikkevandet. I det arbejde er det naturligvis afgørende, at vi ved hvad, man skal lede efter. Den nye viden giver myndigheder og vandselskaber mulighed for mere præcist at lokalisere og kortlægge fund i grundvandet.”

Massescreeningen er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 og er iværksat efter anbefaling fra Vandpanelet. Formålet med screeningen er primært at få et styrket grundlag for at kunne vurdere, om de eksisterende kontrol- og overvågningsaktiviteter er tilstrækkelige.

Her er de nye stoffer vandforsyningerne skal holde øje med

De seks nye stoffer, som vandforsyningerne skal kontrollere drikkevandet for, er Monuron, TFMP, t-Sulfinyleddikesyre, (2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre, [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre) og Trifluoreddikesyre (TFA). I praksis indføres denne tilpasning via en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen med virkning fra 1. juli 2021.

Læs Miljøministeriets pressemeddelelse om massescreeningen

Fakta om saccharin

Saccharin betragtes ikke som en relevant metabolit i Danmark iht. Miljøstyrelsens vurderingsrammer for miljø og sundhed. Udvaskning af saccharin til grundvand indgår dermed ikke i risikovurderingen, der foretages i forbindelse med godkendelse af midler med moderstofferne til saccharin. Fund af saccharin i massescreeningen fører derfor ikke til en ændring i reguleringen af moderstofferne.

Fakta om TFA

Det er dokumenteret, at TFA kan dannes som et nedbrydningsprodukt fra en lang række andre kemiske stoffer som bl.a. anvendes som kølemidler i klimaanlæg og drivmidler i spraydåser. Moderstofferne kan omdannes til TFA i atmosfæren, og det kan blive transporteret med luften over lange afstande, hvorefter det via nedbøren kan transporteres til grundvandet. TFA behandles derfor på som et industrikemikalie, hvor der fastsættes en kravværdi baseret på en sundhedsmæssig vurdering. Intet tyder på, at fund af TFA udgør en sundhedsrisiko, og kvalitetskriteriet for TFA i drikkevand forventes at blive fastsat til en værdi, der er betydeligt højere end pesticidernes kravværdi. Der anvendes foreløbigt et administrativt kvalitetskriterie på 9 mikrogram pr. liter, hvilket er på niveau med grænseværdien i Tyskland, og det baserer sig på et forsigtighedsprincip mens man afventer endelige resultater fra igangværende reproduktionstoksikologiske studier.