Skovarealer skal fremad-rettet inkluderes ved indberetning af pesticidanvendelse i SJI

05-03-2021
Landbrug Pesticider

Miljøstyrelsen indfører en praksisændring vedrørende indregning af skovarealer for indberetning af pesticidanvendelse i IT-systemet for sprøjtejournalindberetning (SJI). Den nye praksis gælder fra næste planperiode fra 1. august 2021 til 31. juli 2022.

Sprøjtejournalbekendtgørelsen fastsætter regler om indberetning af oplysning om brug af pesticider til Miljøstyrelsen. Jordbrugsbedrifter er bl.a. pligtige til at indberette pesticidforbruget, hvis det dyrkede areal er på mere end 10 ha. Ved opgørelse af jordbrugsbedrifters samlede dyrkede areal har der ifølge nuværende praksis kun skullet medregnes dele af skovarealer, og jordbrugere har været pligtige til at indberette pesticidforbruget for dette areal.

Den nuværende praksis er upræcis ift. definition af skovarealer og inddrager ikke tilstrækkelige dele af skovarealerne. Derfor indføres nu en praksisændring, så skovarealer defineres præcist. Arealet omfattet af definitionen nedenfor skal indgå i opgørelsen af bedriftens samlede dyrkede areal, og jordbrugere er pligtige til at indberette pesticidforbruget på disse arealer, uanset om der evt. er tale om et nulforbrug.

Definitionen af dyrkede skovarealer:

Arealer, der er større end 0,5 hektar og har en minimumsbredde på 20 meter med træer højere end 5 meter og et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer midlertidigt ubevoksede arealer og hjælpearealer nødvendige for skovdriften, men ikke arealer domineret af landbrugs- eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder.

Den nye praksis gælder fra den 1. august 2021 og dermed fra den næste planperiode fra 1. august 2021 til 31. juli 2022.

Miljøstyrelsen har desværre indsat en forkert dato for den nye praksis i de påmindelsesbreve, der den 1. marts er udsendt til jordbrugere med påmindelse om at indberette sprøjtejournaldata i Miljøstyrelsens system for sprøjtejournalindberetning (SJI). Styrelsen har ved en fejl anført, at den nye praksis gælder fra 1. april 2021. Den korrekte dato er 1. august 2021.

Den nye praksis medfører, at fra planperioden 2021/2022, for hvilken sprøjtejournaldata skal indberettes til Miljøstyrelsen senest den 31. marts 2023, skal ovenstående skovarealer indgå i opgørelsen af bedriftens samlede dyrkede areal. Hvis jordbrugsvirksomheden har et samlet dyrket areal på over 10 ha, da skal der indberettes et eventuelt forbrug af pesticider på dette samlede areal inkl. skovarealer.

For yderligere oplysninger

Er der spørgsmål til SJI og til definition af skovarealer, kontakt da Miljøstyrelsens Informationscenter på:

Mail: Obfuscated Email

Tlf.:  72 54 44 66 (mandag - torsdag kl. 9.30 - 16.00 og fredag kl. 9.30 - 15.00)