Råstofindvinding i fællesområder 4. kvartal 2020

26-03-2021
Råstoffer

Miljøstyrelsen har opgjort restmængder i fællesområder efter 4. kvartal 2020

Opgørelsen viser indvundne mængder for hvert kvartal i 2020, samlet restmængde samt den årlige restmængde i de enkelte områder. Se opgørelsen via nedenstående link:

Oversigt over fællesområder 4. kvartal 2020

Miljøstyrelsen har pålagt tilladelsesindehavere at fremsende specifikke oplysninger vedrørende indvindingsaktivitet i følgende områder, da den totale restmængde er begrænset:

502-AA Hesbjerg Grund
502-CA Fløjstrup Skov
502-JA Hesbjerg Grund Syd
520-FA Gyldenløves Flak Syd
542-QA Lyø Sand
554-AA Skovshoved
568-AA Rødbyhavn

I område 542-FA Stokkebæk Flak er fyldsandsrestmængden meget lav, og opmærksomheden henledes særligt på nedennævnte krav vedr. planlagt indvinding af mere end 50% af restmængden.

I område 526-EA Bakkegrund Nord er den tilladte fyldsandsmængde opbrugt, og der kan derfor ikke længere indvindes materiale til anvendelse til opfyldning i området.

I område 526-IA Bakkegrund Syd er den tilladte indvindingsmængde uden for delområde 1 opbrugt, og der må derfor kun indvindes i delområde 1.

I område 506-NA Moselgrund er den tilladte mængde opbrugt, og der kan derfor ikke længere indvindes i området. Miljøstyrelsen har ikke modtaget ansøgning om ny mængde til området.

I område 562-LC Jyske Rev A er den tilladte indvindingsmængde i den ældste primærtilladelse opbrugt, Der er udstedt en ny primærtilladelse til området, som nu er trådt i kraft, hvor den nye tilladelsesmængde er på 5,1 mio. m3 i alt, og 700.000 m3 pr. år, hvoraf 100.000 m3 må anvendes til opfyldning. Primærtilladelsen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside, og såfremt man ønsker at indvinde af den udlagte mængde, skal der søges om tilladelse til indvinding i fællesområdet.

Tilladelsesindehaverne skal være opmærksomme på, at der skal gives meddelelse til Miljøstyrelsen, hvis tilladelsesindehaveren agter, inden for en periode på 3 måneder, at indvinde mere end 50% af den offentliggjorte restmængde Der gøres endvidere opmærksom på, at har tilladelsesindehaveren indvundet hele den restmængde, som er tilbage af den maksimale samlede eller årlige indvindingsmængde i et område, skal dette straks meddeles til Miljøstyrelsen.