Ny rapport giver forøget viden om stoffer på renseanlæg

19-03-2021
Vand i hverdagen

Den nationale overvågning (NOVANA) måler metaller og øvrige miljøfarlige forurenende stoffer på vores renseanlæg. Disse data er samlet og udgivet i en ny rapport.

Rapporten fastsætter nøgletal for miljøfarlige forurenende stoffer. Nøgletal er en estimeret middelværdi for et givet stof målt i henholdsvis indløb til og udløb fra renseanlæg. Rapporten angiver også, hvor effektive renseanlæg i gennemsnit er til at fjerne stofferne. Der er fastsat nøgletal for 120 stoffer fordelt på 14 stofgrupper. De fastsatte nøgletal er generelle middelværdier, der er fastsat for en bestemt type renseanlæg.  

Rapporten giver værdifuld viden om udledning af miljøfarlige forurenende stoffer fra renseanlæg til det danske vandmiljø og kan bidrage til miljøforvaltningen hos kommuner og Miljøstyrelsen bl.a. i forbindelse med Vandområdeplanerne.

De fastsatte nøgletal er en opdatering af tidligere nøgletal. Opdateringen er foretaget på baggrund af et nyt datagrundlag, der viser, at for metaller som arsen, bly, cadmium, krom, kobber, kviksølv, nikkel og zink er der ikke kun sket en reduktion i indløbskoncentrationerne, men også en reduktion i udløbskoncentrationerne. Reduktion i udløbskoncentrationerne er så stor, at metallernes reduktion fra indløb til udløb er forbedret for de fleste metaller.

Det varierer en del inden for de enkelte stofgrupper, hvor meget renseanlæggene kan fjerne. Renseanlæggene er primært bygget til at fjerne organisk stof og næringsstoffer som fosfor og kvælstof, men der er samtidig en forholdsvis god fjernelse af miljøfarlige forurenende stoffer på renseanlæggene. Lægemidler som østrogener fra p-piller og smertestillende medicin har en betydelig reduktionsrate på over 90 %, hvorimod der for antibiotika ses rensegrader på mellem 10-60 %, hvorfor de ikke på samme måde reduceres på renseanlægget. Perfluorerede stoffer (PFOS/PFAS), en stofgruppe, der primært anvendes i produkter som imprægneringsmidler til tekstiler, læder og papir, voks og anden polish, fjernes slet ikke på renseanlæggene.

 Publikationen kan læses her.