Europæisk samarbejdsprojekt viser, at en kombination af forskellige ikke-kemiske metoder har potentiale til at kontrollere skadelige fluelarver i grøntsagsafgrøder

22-03-2021
Pesticider Landbrug

Et stort europæisk samfinansieret projekt har undersøgt, hvordan rodgnavende fluelarver i grønsagsafgrøder kan begrænses med en række bekæmpelsesmetoder, der ikke baserer sig på sprøjtning med kemiske pesticider. I undersøgelsen beskrives biologisk bekæmpelse med svampe og rundorme, som kan angribe fluelarverne, fysiske barrierer (fx afskærmning med insektnet), plantning af planter nær afgrøden, der er mere attraktive for fluerne end afgrøden, og endelig anvendelse af kombinationer med udsprøjtning af kemiske duftstoffer, der er hhv. afskrækkende og tiltrækkende på de voksne fluer. Undersøgelsen viste også, at klimaforandringer betyder, at der kan ses ændringer i en del fluearters biologi således, at de eksisterende modeller og metoder til at forudsige kommende angreb af fluerne må justeres.

Alt i alt viser undersøgelsen, hvordan indsamling af viden og afprøvning af en kombination af flere kendte ikke-kemiske tiltag kan resultere i udvikling af et program for skadedyrsbekæmpelse, der fremadrettet kan bidrage til mindske behovet for traditionelle kemiske insekticider væsentligt.

Den danske forskergruppe fra Københavns Universitet har deltaget i tre ud af fem arbejdspakker og har bidraget væsentligt med afdækning af mulighederne for at anvende sygdomsfremkaldende svampe til at inficere og bekæmpe fluelarverne. Dette kan gøres ved at påføre svampene på frøene af afgrøden inden såning. Svampeangrebene viste størst effektivitet på fluernes puppestadie og dermed mindre effekt på larvernes evne til beskadige afgrødens rødder. Derfor forventes det ikke, at svampene har effekt på fluelarverne det år, hvor behandlingen finder sted; men det kan derimod forventes, at bekæmpelsen bevirker, at der året efter vil være færre voksne fluer, der kan lægge æg på den nye afgrøde.

Undersøgelsen viste endvidere, at små rundorme (nematoder), der parasiterer og dræber fluelarverne i jorden, ikke ledte til en umiddelbar bekæmpelse af fluelarverne ved den anvendte dosering. Dog kan en højere dosering af rundormene vise sig at være effektiv.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.