Biologisk grundlag for nye jagttider kortlagt i rapport

23-03-2021
Jagt og jagttegn

En ny rapport fra DCE bestilt af Miljøstyrelsen skaber overblik over, hvordan de forskellige vildtbestande i Danmark trives. Rapporten indgår i det faglige grundlag for revision af jagttiderne i 2022.

Jagttiderne bliver revideret i 2022. Ny rapport bestilt af Miljøstyrelsen bidrager til det faglige grundlag for revisionen. Foto: Colourbox

Den hidtil mest omfattende kortlægning af tilstanden for fugle og pattedyr med og uden jagttid er netop udkommet. Rapporten ”Vildtbestande og jagttider i Danmark - Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2022,” er udarbejdet af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet - på bestilling af Miljøstyrelsen.

Den samlede viden, som bliver præsenteret i rapporten, skal være en væsentlig del af det faglige grundlag for Vildtforvaltningsrådets indstillinger til Miljøministeren, når jagttiderne skal revideres i 2022. Jagttiderne i Danmark bliver som hovedregel revideret hvert fjerde år, og i 2022 bliver reglerne i vildtskadebekendtgørelsen også taget op til fornyet vurdering.

Rapporten giver en vurdering af bestandenes status, mulighederne for nye jagttider og af, hvordan ændret jagt vil påvirke bestandene. De vurderer det både for de jagtbare arter og for en række arter, som i øjeblikket ikke må jages her i landet, men potentielt set kan gøres jagtbare. Det gælder for eksempel ilder og grævling og en lang række fugle.

Eventuelle problemer vurderet

Forskerne bag rapporten har desuden vurderet de eventuelle problemer, som kan opstå ved ændrede jagttider. Det kan dels være problemer i forhold til bestandenes status, dels forvaltningsmæssige problemer i forhold til direktiver, konventioner og rødlister.

Disse vurderinger vil nu indgå som en væsentlig del af det faglige grundlag for Vildtforvaltningsrådets videre arbejde med indstilling af jagttider. Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe vil i den forbindelse gennemgå vurderingerne for de enkelte arter, og på baggrund heraf laver rådet en indstilling om jagttider til Miljøministeren. De reviderede jagttider vil efter planen træde i kraft 1. juli 2022.