Sukkertang, blåmuslinger og ålegræs kan gøre havet renere

07-05-2021
Natur Vandmiljø

Ny undersøgelse peger på en række kystvandområder, hvor dyrkning af muslinger og tang og reetablering af ålegræs måske kan bruges i vandplanlægningen.

Til venstre: Sukkertang på liner. Foto: Teis Boderskov (AU). Til venstre: Dyrkning af muslinger. Foto: Jens Kjerulf Petersen (DTU Aqua)

Det er endnu mest fremtidsmusik at bygge muslinge- og tangfarme og plante ålegræs for at forbedre vandmiljøet og naturen i havet. Men sådan behøver det måske ikke blive ved at være. For forholdene i danske kystvande er sådan, at metoderne kan anvendes flere steder.

Det viser en ny rapport som DTU Aqua, DHI og SDU har lavet for Miljøstyrelsen. 

Læs rapporten: Marine virkemiddelpotentialer og barrierer

Hidtil har indsatsen for et bedre vandmiljø især været koncentreret på landjorden. For eksempel i form af nye vådområder og bedre renseanlæg. Men den nye undersøgelse viser, at der eventuelt også kan suppleres med indsatser ude på havet.

Forskere bag rapporten vurderer, at der i mange danske kystvande er mulighed for opdræt af muslinger, der kan filtrere vandet og fjerne næringsstoffer, når muslingerne bliver høstet. Undtagelsen er steder, som er mest udsatte for kraftig vind og store bølger, som langs den jyske vestkyst.

Dyrkning af sukkertang kan ligesom muslinger fjerne næringsstoffer, når tangen høstes. Tangproduktionen vurderes mulig i alle områder nord for Lillebælt, Storebælt og Øresund, hvor saltholdigheden er tilstrækkeligt høj til, at sukkertangen kan trives.

Risiko for negativ effekt  

Der kan dog også potentielt være negative effekter af muslingefarme og tanganlæg, idet der lokalt kan ske ophobning på havbunden af muslingernes ekskrementer og nedfaldne muslinger, og der kan være en landskabsmæssig ulempe ved farmene. Der udestår således stadig et betydeligt udredningsarbejde før end marine virkemidler kan udrulles bredt og eventuelt indgå som virkemidler i vandområdeplanerne.

Ålegræs til gavn for fisk  

I alle de undersøgte vandområder er der fundet områder, som er egnede til udplantning af ålegræs. Nye områder med ålegræs er opvækstområder for krebsdyr og fiskeyngel, og desuden gør ålegræsset vandet klarere. Udplantning af ålegræs er meget mandskabskrævende og er indtil nu kun udført med hjælp fra frivillige.

Tang- og muslingeanlæg skal testes

Marine virkemidler som muslinge- og tangfarme vil have størst effekt tæt på den lokalitet på havet, hvor de er placeret. Derved adskiller de marine virkemidler sig fra landbaserede virkemidler, som har effekt i hele vandområdet. Der er derfor brug for, at man etablerer fuldskala-testanlæg i havet for at teste marine virkemidlers samlede miljøeffekt.

Der er desuden brug for mere viden om, hvordan produktionen af sukkertang og muslinger kan afsættes og anvendes for eksempel i foder.

Undersøgelsen er en opfølgning på et projektet om marine virkemidler, som blev afsluttet april 2020.

Læs projektrapporten: ’Det marine virkemiddelkatalog’