Se luftkvaliteten på din vej

26-05-2021
Luft

Med det interaktive kort ”Luften på din vej 2.0” kan du fra i dag se luftkvaliteten i hele Danmark. Og sammenlignet med tidligere år, er den generelt blevet bedre.

Alle kan nu se, hvordan luftforurening fra de mest sundhedsskadelige stoffer ser ud på arbejdspladsen, ved bopælen eller ved sommerhuset.

Det interaktive kort ”Luften på din vej 2.0”, som viser den beregnede, gennemsnitlige luftforurening, er nemlig blevet opdateret med nye data. Kortet illustrerer den geografiske variation af luftkvalitet i Danmark.

I den opdaterede udgave bruges nu data fra 2019 for NO2 (kvælstofdioxid), PM2,5 (partikler under 2,5 mikrometer) og PM10 (partikler under 10 mikrometer). Som noget nyt kan nu også BC (Black Carbon) og partikelantal ses på kortet. Partikelantal er tilnærmelsesvis det samme som ultrafine partikler.

Kortet blev lanceret i 2016 med luftkvalitetsdata fra 2012. Opdatering af data viser, at luftkvaliteten i Danmark er forbedret siden 2012, hvilket passer godt med det generelle fald i målte koncentrationer på målestationerne i det danske overvågningsprogram for luftkvalitet. Data viser også, at især udledninger fra trafikken stadig har indflydelse på luftkvaliteten - særligt i de store byer.

Forskel mellem land og by

På kortet kan man se, hvordan luftkvaliteten varierer mellem land og by, og hvordan trafikken bidrager med udledning af blandt andet NO2.

På kortet kan man også se, at mange af de fine partikler transporteres med vinden til Danmark fra andre lande i Vest- og Centraleuropa. Dette ses ved, at der er højere partikelkoncentrationer i den sydlige del af landet.

Det er forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der har lavet beregningerne over forekomsten af de mest skadelige stoffer i luften med såkaldte luftkvalitetsmodeller. Modellerne beskriver emissionen af luftforurening fra forskellige kilder, spredningen heraf, stoffernes kemiske omdannelse og afsætning, indflydelse fra bygninger mv., de meteorologiske forhold og trafikken.

Se kortet og find din adresse her: http://luftenpaadinvej.au.dk.

For yderligere oplysninger

Kontakt venligst seniorforsker Steen Solvang Jensen, Obfuscated Email.