Prediction of persistent health effects caused by widely used anti-androgenic pesticides

10-05-2021
Pesticider

Nyt forskningsprojekt baner vejen for at forudsige, om pesticider giver effekter på det hanlige kønssystem uden brug af dyreforsøg

Miljøstyrelsen har støttet en undersøgelse af, hvordan pesticiders eventuelle effekter på den hanlige kønsudvikling kan forudsiges. Forudsigelserne bygger på en kombination af matematiske modeller og viden om pesticidernes hormonforstyrrende egenskaber fra forsøg med dyreceller i laboratorie. På længere sigt forventes metoden at kunne anvendes mere generelt til at udvælge de problematiske stoffer, hvor det skønnes nødvendigt, at der foretages yderligere forsøg på dyr for at bestemme, om stofferne er hormonforstyrrende.

I rapporten – “Prediction of persistent health effects caused by widely used anti-androgenic pesticides” – beskriver forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Department of Life Sciences, Brunel University en undersøgelse af ni pesticiders påvirkning af den hanlige kønsudvikling i cellebaserede testsystemer. For at forudsige, om de fundne hormonforstyrrende egenskaber vil føre til vedvarende effekter i han-rotteunger, blev relativt enkle matematiske modeller udviklet. Modellerne bygger på viden om pesticidernes optagelse, fordeling og transport i voksne hun-rotter, og kan så beregne den pesticidkoncentration, et foster vil blive udsat for under drægtigheden. Modellens resultatet bliver et kvalificeret bud på, om den dosis, moderen udsættes for, giver vedvarende effekter i hanungerne. Den matematiske model blev efterprøvet med tre af de ni pesticider. De drægtige rotter blev udsat for tre pesticider (fludioxonil, cyprodinil eller dimethomorph), og derefter blev koncentrationen af stofferne i fostrene målt. Der blev også målt markører for hormonforstyrrende effekter og forstyrrelser af den fysiologiske kønsudvikling.

Forskerne fandt en statistisk signifikant effekt på et fysiologisk mål for kønsudviklingen; men der sås ingen andre hormonforstyrrende effekter. Resultaterne viste desuden, at de målte pesticidkoncentrationer i rottefostrene stemte godt overens med de koncentrationer, der kan beregnes ud fra de matematiske modeller.

Forskerne har dermed udviklet et nyt redskab, som kombinerer cellebaserede forsøg og matematiske modeller til at forudsige pesticiders, og på længere sigt andre kemikaliers, effekt på den hanlige kønsudvikling. Dog vil det kræve yderligere udvikling af metoden, før den kan anvendes i praksis til at udvælge relevante pesticider og andre kemikalier til dyreforsøg for at måle eventuelle hormonforstyrrende effekter.

På baggrund af på resultaterne i denne rapport er der givet økonomisk støtte til et opfølgende forskningsprojekt med henblik på at gøre metoden mere anvendelig i praksis. Resultaterne for det nye projekt foreligger snart.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.