Den danske vandsektor godt på vej til at blive klimapositiv

27-05-2021

De danske drikke- og spildevandsselskaber er nået langt med klimaindsatsen og forventer at blive klimapositive inden 2030.

Indmeldinger fra landets vand- og spildevandsselskaber til Miljøstyrelsen viser, at selskaberne samlet set forventer at blive klimapositive inden 2030. Når energieffektivitet, energiproduktion, effektiv rensning af spildevandet og etablering af skov for at beskytte af grundvandet regnes med, kan vandsektoren allerede i 2025 forvente at optage flere klimagasser, end den udleder.

Dermed forventer vandsektoren at opfylde regeringens ambition fra Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi om, at vandsektoren skal være klimaneutral i 2030.

Indmeldingerne fra vandselskaberne viser, at de også er langt på energisiden. Her vil spildevandssektoren kunne blive energineutral inden 2030, mens der dog skal nye initiativer til for, at hele vandsektoren kan nå målet og blive energineutral i 2030.

Set på verdensplan er vandsektoren en betydelig klimasynder. Sektoren anvender fire procent af elektriciteten og udleder godt 80 procent af spildevandet urenset. Det fører til dannelse af lattergas i naturen. Set i det perspektiv indtager den danske vandsektor en førerposition.
Hvis man medregner effekterne af den høje rensegrad på danske renseanlæg, vil den danske vandsektor nemlig allerede kunne være i mål med et positivt forventet klimabidrag inden 2025. 

Det er overbevisningen i branchen, at den danske vandsektor kan medvirke til at motivere vandsektorerne i andre lande til også at arbejde for at blive energi- og klimaneutrale og dermed i væsentlig grad påvirke de globale emissioner af drivhusgasser.

Næstformanden for klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi Lars Schrøder, direktør i Aarhus Vand A/S, glæder sig over, at en af anbefalingerne fra partnerskabet er på vej til at blive virkelighed og siger:

En samlet energi- og klimaneutral vandsektor i Danmark er et flot mål, som hele sektoren er klar til at arbejde målrettet for. Der skal fart på innovation og udvikling af nye og endnu mere effektive metoder og udstyr, der understøtter målet og sætter fart i den danske vandteknologieksport. Opgørelsen, der viser, at vi når energi- og klimaneutralitet, understreger igen, at Danmark er verdensførende inden for vandteknologi, og hvorfor det kæmpestore eksportpotentiale i EU og i resten af verden bør forfølges.”

Til trods for at det er frivilligt for vandselskaberne at indberette, repræsenterer indberetningerne 75 procent af den omsatte vandmængde hos drikkevandsselskaberne og hele 87 procent hos spildevandsselskaberne.

Vandselskaberne støtter arbejdet med at bidrage til det danske klimaregnskab og er i fuld gang med at gøre vandsektoren klima- og energineutral. Det er en stor glæde, at så mange af DANVAs medlemmer har medvirket til ”Parismodellen”. Der kommer nu efterfølgende en vigtig proces, hvor vi skal i dialog om at få justeret modellerne, så de får den størst mulige dækning af vandselskabernes kerneopgaver. For at nå ambitionen om en klima- og energineutral vandsektor er det vigtigt, vi både anvender de rigtige løsninger, og at data samt modeller har en høj kvalitet, så vi kan følge med i, om vi hele tiden er på rette vej”, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Fra Miljøstyrelsen glæder kontorchef Henrik Hagen Olesen sig over branchens høje ambitionsniveau og de gode resultater og fremhæver det gode samarbejde imellem vandsektor, industri og myndigheder:

”Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med vandsektoren om et så vigtigt emne, og der bliver allerede nu lyttet meget opmærksomt og interesseret, når vi fortæller internationalt om den danske model og ikke mindst, hvor langt branchen allerede er nået med hensyn til at opnå klima- og energi-neutralitet.  Det lover godt for mulighederne for både at bidrage positivt til gavn for miljø og klima udenfor Danmarks grænser og for at gavne den danske eksport”.

En uddybning af resultaterne kan findes i arbejdsnotat om rapportering af ”Parismodel” for vandsektoren i Danmark her.