Skærpede krav til PFAS-stoffer i drikkevand

08-06-2021
Vand i hverdagen Kemikalier

Miljøstyrelsen sænker grænseværdien for PFAS-stoffer i drikkevand efter anbefaling fra Det Europæiske Fødevareagentur.

Drikkevand må fremover ikke indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

Det fremgår af et brev til alle landets kommuner, som Miljøstyrelsen sender i dag d. 8. juni. Det fremgår her, at grænseværdien – i fagtermer kaldet drikkevandskvalitetskritieriet - for summen af de fire PFAS-stoffer fremover er to nanogram per liter.

Baggrunden for den nye grænseværdi er, at DTU Fødevareinstituttet har gennemgået Det Europæiske Fødevareagenturs dokumentation for drikkevandskvalitetskritieriet. Her bakker man op om EFSAs konklusioner og anbefaler et skærpet drikkevandskvalitetskriterie for summen af de fire PFAS-stoffer.

Miljøstyrelsen henstiller derfor på den baggrund, at kommunerne i deres tilsyn med drikkevandet tager udgangspunkt i det nye drikkevandskvalitetskriterie på to nanogram per liter.

Ved fund i drikkevand, der overskrider kvalitetskriteriet på to nanogram per liter, skal kommunen efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed træffe afgørelse i forhold til, om vandet er sundhedsskadeligt, og hvilke foranstaltninger, der skal foretages.

Miljøministeriet arbejder på at indføre et skærpet kvalitetskrav for de fire PFAS-forbindelser i en opdateret version af drikkevandsbekendtgørelsen.

PFAS-stoffer er fluorstoffer, som tidligere har haft en lang række anvendelser, og som i dag findes spredt i miljøet. Slagelse Kommune og Korsør Forsyning opdagede i efteråret 2020 en stor PFOS-forurening, der stammede fra brandskolen i Korsør.

LÆS NYHEDEN: PFOS-forurenet spildevand stammer formentlig fra brandskole

Fakta: Sådan blev den ny PFAS-grænseværdi fastsat

I december 2018 offentliggjorde det Europæiske Fødevareagentur (EFSA) en foreløbig vurdering af tolerable niveauer for indtag af PFOS og PFOA. Det førte til, at MST i et brev i juni 2019 henstillede til, at kommunerne i deres tilsyn med drikkevandet tager udgangspunkt i foreløbige drikkevandskvalitetskriterier for de to stoffer, fordi EFSA’s værdier var lavere end de tolerable niveauer for indtag, der ligger til grund for de eksisterende danske og EU-kvalitetskriterier.

I september 2020 vedtog EFSA endelige tolerable niveauer for indtag for summen af PFOA og PFOS samt to yderligere stoffer, perfluornonansyre (PFNA) og perfluorhexansulfonsyre (PFHxS). EFSAs offentliggjorte grænseværdi er baseret på effekter på immunsystemet hos 1-årige børn, og hvor tolerable niveauer for ugentligt indtagelse er sat til 4,4 ng/kg kropsvægt/uge (TWI) som sumværdi for de fire stoffer. På baggrund heraf er udarbejdet et nyt kvalitetskriterie for summen af de fire stoffer, PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

Miljøstyrelsen er bekendt med, at de nuværende analysemetoder pt. ikke er tilstrækkeligt følsomme til at give en tilfredsstillende sikkerhed på bestemmelsen. Miljøstyrelsen forventer dog, at laboratorierne inden for nogle måneder vil blive i stand til at levere analyser med den nødvendige følsomhed for en sikker bestemmelse af analyseresultater omkring 0,002 µg/L.