Ny forvaltningsplan for skarv sendt i høring

02-06-2021
Jagt og jagttegn Natur

En ny forvaltningsplan for skarv er nu sendt i offentlig høring med høringsfrist den 2. august 2021.

Den nye forvaltningsplan for skarv lægger op til målrettet, lokal regulering af den omdiskuterede konfliktart. Foto: Miljøstyrelsen

Skarven er en fredet, men omdiskuteret fugl. Den er omfattet af EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv, men fredningen kommer i nogle tilfælde på tværs af menneskelige interesser – ikke mindst erhvervsfiskernes, fordi den næsten udelukkende lever af fisk. Den gør indhug i fangsten og kan true sårbare fiskebestande.

Derfor skal en ny, revideret forvaltningsplan åbne for en afbalanceret og mere fleksible og lokalt tilpassede muligheder for at mindske konflikterne om skarv.

Den nye forvaltningsplan vil tillade forskellige former for lokal regulering af skarv, hvor den volder alvorlige problemer. Det skal dog ske uden at reducere den samlede skarvbestand i Danmark.

Skarven er en hjemmehørende art, der har været kendt som ynglefugl i Danmark helt tilbage til Ældre Stenalder for 7000 år siden, men den har i en periode været helt udryddet. I 1971 var der én koloni i hele landet med ca. 300 ynglende par, men fredningen har virket, så der i dag er omkring 32.000 ynglende par fordelt på 90 kolonier ved kyster og søer.

Lokal og målrettet regulering

Den nye forvaltningsplan for skarv bygger videre på de principper for lokal håndtering af konflikterne, som allerede blev formuleret i den foregående plan for perioden 2016-2020. Den lægger desuden op til en mere målrettet regulering af skarv i specifikke, afgrænsede områder på det bestemte tidspunkt på året, hvor skarven skaber konflikt.

Forvaltningsplanen skal desuden sikre information og rådgivning til interessenterne om mulighederne for regulering og afdække, hvor der er brug for forskning og udvikling.

Planen henvender sig især til myndigheder, lodsejere og organisationer med konkrete roller i relation til forvaltning af skarv. Den er udarbejdet i dialog med en særligt nedsat skarvarbejdsgruppe, men Miljøministeriet er ansvarlig for den endelige udformning.

Forvaltningsplanen vil løbende blive evalueret, og virkemidlerne skal ajourføres i samarbejde med arbejdsgruppen i takt med, at der kommer ny viden og erfaring på området. Derfor har den ikke nogen udløbsdato.

Find skarvforvaltningsplanen på høringsportalen