NOVANA-resultater: Øget kvælstofudledning i 2019

03-06-2021
NOVANA

Udledningen af kvælstof fra land til hav er betydeligt højere i 2019 end i perioden 2014-2018.

Nyhed om novana

Der blev udledt ca. 67.000 tons kvælstof til de danske kystområder i 2019, hvilket er betydeligt højere end de foregående år fra 2014-2018, hvor den gennemsnitlige udledning af kvælstof var ca. 57.000 tons.  Det viser nye tal fra Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

Tallene er de såkaldte normaliserede tal, der er korrigeret i forhold til nedbør og svarer til den udledning, der ville finde sted, hvis vandafstrømningen havde været den samme fra år til år.

Aarhus Universitet forklarer den højere udledning med, at sommeren i 2018 var meget tør, hvilket medførte et relativt lavere høstudbytte og dermed et større potentiale for udvaskning af kvælstof i 2019. Den megen nedbør i 2019 resulterede i, at den ophobede kvælstof blev udledt til vandmiljøet.

Fakta: NOVANA-resultater 2019

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand. Aarhus Universitet har i samarbejde med Miljøstyrelsen præsenteret hovedresultater vedrørende stoftransport for interessenter den 3. juni 2021.

NOVANA-rapporteringen består af en række fagspecifikke rapporter. De fagspecifikke rapporter er baseret på data fra den nationale overvågning, der giver et datagrundlag til at beskrive tilstand og udvikling i vandmiljøet, den terrestriske natur og en række arter.

AU offentliggør udkast til de faglige delrapporter for stoftransport og landovervågning d. 4. juni 2021. De øvrige delrapporter blev offentliggjort i januar 2021. Forsinkelsen af delrapporterne for stoftransport og landovervågning skyldes, at der har været usikkerhed og behov for yderligere analyser omkring de nedbørsdata, der indgår i beregningerne af kvælstofudledningen.

De endelige rapporter forventes offentliggjort i starten af juli.