Færre kommuner og regioner anvender pesticider

16-06-2021
Pesticider

Færre kommuner og regioner anvender pesticider, viser en opgørelse fra 2020 sammenlignet med den seneste opgørelse fra 2016. Opgørelsen viser en stigning i kommunernes samlede pesticidforbrug, som dog skyldes en øget anvendelse af pesticider baseret på let-nedbrydelige aktivstoffer.

Foto: Colourbox

Miljøstyrelsen har netop afsluttet en opgørelse af forbruget af pesticider på offentlige arealer. Forbruget opgøres ca. hvert tredje år og måles i mængden af aktivstof i de anvendte pesticider. Opgørelsen viser, at der siden den seneste opgørelse i 2016 er sket et fald i andelen af kommuner og regioner, der anvender pesticider, og at der næsten udelukkende anvendes ukrudtsmidler, til bekæmpelse af ukrudt på belægninger og af invasive arter.

55 af de 89 kommuner, der deltog i undersøgelsen for 2020, har brugt pesticider i perioden. Det er den laveste andel af kommuner med et pesticidforbrug siden 2002. Der ses stor variation i forbruget mellem kommunerne. Af det samlede forbrug på 3.400 kg aktivstof, havde 31 kommuner et forbrug på under 10 kg aktivstof, 20 kommuner et forbrug på 11-102 kg aktivstof og fire kommuner et markant højere forbrug på 556-747 kg aktivstof.

Øget brug af pelargonsyre og reduceret brug af glyphosat

Opgørelsen viser en stigning i kommunernes samlede forbrug af pesticider til i alt 3.400 kg fra 1.433 kg. i seneste opgørelse i 2016. Stigningen skyldes en øget anvendelse af de let-nedbrydelige aktivstoffer pelargonsyre og eddikesyre. Der blev i 2020 anvendt 6-7 gange så meget af de to let-nedbrydelige aktivstoffer i forhold til 2016. Samtidig ses et fald på 18 % af kommunernes forbrug af det ikke let-nedbrydelige aktivstof glyphosat.

Let-nedbrydelige og ikke let-nedbrydelige aktivstoffer

Pelargonsyre og eddikesyre er let-nedbrydelige stoffer, dvs. de nedbrydes meget hurtigere end ikke let-nedbrydelige stoffer, såsom glyphosat. De to aktivstoffer har andre virkemekanismer over for ukrudtet og svider kun de overjordiske plantedele. Derfor skal de anvendes flere gange pr. sæson og i større mængder pr. areal for at opnå samme effekt, som ved anvendelse af glyphosat. Hvis der sker et skift fra pesticider baseret på glyphosat til pelargonsyre og der fortsat er et ønske om at opnå samme renhold for ukrudt på fortove og andre belægninger, vil det føre til en væsentlig stigning i mængde aktivstof, som det ses for nogle kommuner i opgørelsen.

Regionernes og statens pesticidforbrug næsten uændret

Hvor kommunernes forbrug er øget, er regionernes forbrug af aktivstof halveret til i alt 52 kg aktivstof. Forbruget af pesticider i staten er næsten uændret ift. 2016, idet pesticidforbruget på statens arealer i 2020 var på 936 kg aktivstof og for lokalbanerne 540 kg aktivstof, hvilket svarer til hhv. et lille fald og en lille stigning i forhold til 2016.

Udviklingen i pesticidforbrug siden 1995

Den første opgørelse af pesticidforbruget på offentlige arealer blev gennemført for 1995, og forbruget var da 25.696 kg. Forbruget af pesticider er siden da faldet støt ind til 2016, hvor der var et forbrug på 3.017 kg. Fra 2016 til den seneste opgørelse for 2020, hvor der blev indberettet et samlet forbrug på 4.928 kg aktivstof, er der dermed sket en stigning på 63 %.  

Viser udviklingen i pesticidforbrug fra 1995-2020

Udviklingen i pesticidforbrug (kg aktivstof) på offentlige arealer 1995-2020

Pesticidforbruget primært anvendt til at bekæmpe ukrudt på fortove og andre belægninger

Størstedelen af pesticidforbruget på de offentlige arealer blev anvendt til bekæmpelse af ukrudt på løse og faste belægninger. Næsten alle kommuner, ministerier og jernbaneselskaber med et pesticidforbrug i 2020 anvendte dog også pesticider til bekæmpelse af invasive arter, særlig kæmpebjørneklo og japansk pileurt.

Se rapporten: Forbruget af pesticider på offentlige arealer 2020

Aftalen om udfasning af pesticider på offentlige arealer kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:

Maria Sommer Holtze

Kontorchef | Pesticider & Biocider

+45 22 35 14 58 | Obfuscated Email