Det går den rigtig vej med luftkvaliteten

24-06-2021
Luft

Luftens indhold af luftforurenende stoffer er generelt faldende, viser nyt notat om luftkvaliteten i 2020.

Luftkvaliteten i Danmark er i løbet af de sidste årtier blevet markant bedre. Indholdet af kvælstofdioxid i luften er faldet 50 procent siden 2005. Det viser et nyt notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet.

Notatet viser også, at luftens indhold af partikler er faldende. Mængden af partikler mindre end 2,5 µm er faldet med 30-50 procent og mængden af partikler mindre end 10 µm er faldet med 30-45 procent siden opstart af målingerne i henholdsvis 2007/2008 og 2001.

Den bedre luftkvalitet kan blandt andet forklares med et generelt fald i udledningerne - særligt fra trafikken. Men også naturlige variationer i de meteorologiske forhold har haft indflydelse på faldets størrelse.

Der ses et markant fald i niveauerne af luftforurenende stoffer fra 2019 til 2020, hvilket skyldes den løbende reduktion af udledninger af luftforurening og effekten af COVID-19-restriktionerne. De naturlige variationer i de meteorologiske forhold har også haft betydning for ændringerne fra 2019 og 2020.

Luften overvåges hele året

Det er Miljøstyrelsen, der i samarbejde med DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, måler luftens indhold af luftforurenende stoffer. I luftovervågningsprogrammet med fokus på human sundhed indgår i alt 14 målestationer fordelt over Danmark.

Der er placeret gademålestationer og bybaggrundsstationer i København, Ålborg, Aarhus og Odense. Derudover er der en forstadsstation i Hvidovre og 4 landbaggrundsstationer. Fra målestationerne måles på de luftforureningskomponenter der særligt har en indflydelse på den menneskelige sundhed; Kvælstofdioxid (NO2), kvælstofoxider (NOx), ozon (O3), carbonmonoxid (CO), svovldioxid (SO2) og partikler (PM10, PM2,5 og partikelantal).

Læs hele DCE notatet ”Status på målinger af luftkvalitet i 2020” her.

For yderligere oplysninger:

Mette Overgaard, AC-teknikker Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, +45 51 79 30 73

Thomas Ellermann, seniorforsker ved DCE, Obfuscated Email, +45 51 48 95 84