Ændret lukkeperiode for fast organisk gødning træder i kraft den 1. november 2021, og øvrige ændringer træder i kraft den 1. august 2021

30-06-2021
Landbrug

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen har været i offentlig høring i perioden fra 23. april til 21. maj 2021. Der er efter høringen ændret i gødningsanvendelsesbekendtgørelsens forslag til ændret lukkeperiode for fast husdyrgødning mv. og ændret lukkeperiode for kunstgødning. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen deles i to nye bekendtgørelser

Husdyrgødningsbekendtgørelsen bliver med virkning fra den 1. august 2021 delt i to nye bekendtgørelser. Husdyrgødningsbekendtgørelsen er udstedt af miljøministeren og viderefører uændret den gældende husdyrgødningsbekendtgørelses regler om indretning og placering af stalde og opbevaringsanlæg. Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er udstedt af fødevareministeren og viderefører med en række ændringer husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om anvendelse af gødning og om harmonikrav og fosforarealkrav.

Justeringer i forslag til ændret lukkeperiode for fast organisk gødning

Den ændrede lukkeperiode for fast husdyrgødning mv. indebærer et forbud mod udbringning af fast husdyrgødning efter den 1. september. Samtidig åbnes for muligheden for at udbringe fast husdyrgødning i vintermånederne (startende fra 1. november på lerjorde), hvor risikoen for udvaskning af kvælstof er lavere. For at give landbrugerne tid til indrette sig på ændringen af lukkeperioden har Fødevareministeriet indarbejdet en overgangsbestemmelse, så ændringerne først træder i kraft den 1. november 2021. Herved muliggøres udbringning af fast husdyrgødning på allerede planlagte vintersædsarealer.

Herudover har Fødevareministeriet på baggrund af høringen undtaget have- og parkaffald fra lukkeperioden for fast organisk gødning, så have- og parkaffald kan udbringes frit hele året. Det overordnede hensyn med lukkeperioder er at reducere udvaskningen af kvælstof. Fødevareministeriet vurderer, at risikoen for udvaskning af kvælstof fra have- og parkaffald er ubetydelig. Det skyldes især, at kvælstof i have- og parkaffald er bundet i det organiske materiale, der først skal omsættes. Ved have- og parkaffald forstås fliset eller på anden måde findelt plantemateriale. Komposteret have- og parkaffald er kompost, der skal overholde lukkeperioderne for fast organisk gødning.

Undtagelse for udbringning af 15 kg kvælstof pr. ha fra kunstgødning gælder frem til 1. oktober

Høringsversionen af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen forbyder som udgangspunkt udbringning af kunstgødning i efteråret. Dog gives der mulighed for at udbringe 15 kg kvælstof pr. ha frem til 15. september i forbindelse med etablering af vintersæd, da der er et agronomisk behov og en meget begrænset udvaskningsrisiko. SEGES har under høringen bemærket, at dette gør sig gældende frem til 1. oktober. Fødevareministeriet er enigt og har i den endelige bekendtgørelse forlænget undtagelsen fra 15. september til 1. oktober.

Regler om gylleudbringning udgår af Miljøstyrelsens teknologiliste

Høringsversionen af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen indeholder et forslag om en forenklet regulering af teknikker til reduktion af ammoniak fra udbragt husdyrgødning. Der er ikke foretaget ændringer efter høringen.

Den del af teknologilisten, der omhandler gylleudbringning, ophæves og erstattes af regler i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen om udbringningsteknikker til reduktion af ammoniak. Der sker også en ensretning af kravene til de forskellige udbringningsteknikker. For så vidt angår markforsuring og tankforsuring fastsættes kravet efter forslaget som et krav om tilsætning af en vis mængde syre i stedet for et krav om opnåelse af en fastsat pH-værdi.

Miljøstyrelsen fjerner derfor teknologierne om gylleudbringning fra teknologilisten, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside, når bekendtgørelsen er trådt i kraft.

Der er ingen ændringer i den del af Miljøstyrelsens teknologiliste, som vedrører staldindretning, luftrensning og gylleopbevaring i forbindelse med de nye bekendtgørelser.

 Læs mere på Høringsportalen

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, som træder i kraft 1. august 2021, kan findes her på Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1551

De indkomne høringsvar og Fødevareministeriets høringsnotat kan sammen med høringsbrev og miljørapport mv. tilgås via Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65085

Husdyrgødningsbekendtgørelsen, som træder i kraft 1. august 2021, kan findes her på Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1451

De indkomne høringsvar og Miljøministeriets høringsnotat kan sammen med høringsbrev og miljørapport mv. tilgås via Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65068