Ny rapport undersøger mulige sammenhænge mellem påvirkning fra pesticider og effekter på hjernens udvikling hos børn

06-07-2021
Pesticider

I rapporten ”Pesticide exposure and health risk in susceptible population groups”, der er udført af forskere fra Miljømedicin på Syddansk Universitet, beskrives en befolkningsundersøgelse af to grupper af insekticider, organofosfater og pyrethroider, for mulige effekter på nerve- og hormonsystem hos børn. Fra laboratorieundersøgelser er det vist, at pesticiderne kan have effekter på nervesystemet.

Forskerne undersøgte, om det var muligt at måle effekter i sårbare grupper af befolkningen, det vil her sige gravide og deres børn, forårsaget af de mængder af insekticider, befolkningen almindeligvis udsættes for. I undersøgelsen blev mængden af nedbrydningsprodukter fra pyrethroid- og organofosfat-insekticider målt i urinen fra kvinder og børn som et billede på hvor meget insekticid, forsøgspersonerne var blevet udsat for. Resultaterne viste, at der var rester af organofosfater eller pyrethroider i mere end 90% af prøverne.

På baggrund af undersøgelsen er det ikke muligt at sige præcist, hvilke pyrethroider og organofosfater kvinderne og børnene var udsat for. En mulig forklaring på, at der findes rester af pesticiderne i urinen, kan måske findes i kosten. Der findes stadig rester af pyrethroider i udenlandsk frugt og grønt på det danske marked, og andre undersøgelser viser, at udskillelsen af pesticidrester i urinen forsvinder hos forsøgspersoner efter de blot en uge har indtaget udelukkende økologisk kost.

Forskerne viste ingen klare sammenhænge mellem pyrethroid-eksponering hos børn (11-16 år) og nedsat funktion af nervesystemet (motorisk hastighed eller opmærksomhed).

Forskerne konkluderer, at der ved udsættelse for organofosfat er målt nedsat koncentrationsevne for den gruppe på 11-16 årige piger, der blev undersøgt. Dette finder forskerene bekymrende, da det underbygger resultater fra laboratorieundersøgelser, hvor der netop er fundet større følsomhed over for effekter på nervesystemet i hunner, end der er fundet for hanner. Tidligere forskning udført af den samme forskningsgruppe pegede på, at mødrenes arbejdsmæssige udsættelse for pesticider i gartnerier under graviditeten påvirkede deres pigebørns nervesystem mere end deres drengebørns. Der er i dag ingen godkendte pesticider eller biocider med organofosfater i Danmark.

Forskerne observerede endvidere, at der var forskel på effekterne af mødrenes udsættelse for insekticiderne afhængig af hvilken variant af et bestemt gen, børnene havde. Undersøgelsen kunne dog ikke afdække, hvorvidt bestemte genvarianter kan medføre risiko for øget sundhedsrisiko ved udsættelse for pesticider ved de niveauer, som den generelle befolkning udsættes for.

Forskerne skriver i rapporten, at der er behov for yderligere undersøgelser for at følge op på resultaterne i forhold til effekter af udsættelse for pyrethroider. I forbindelse med den seneste ansøgningsrunde under Bekæmpelsesmiddelforskningsprogrammet har forskergruppen fået bevilget tilskud til et projekt, der følger op på problemstillingen. På nuværende tidspunkt giver resultaterne derfor ikke anledning til reguleringsmæssige ændringer.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.