Nye tilstandsvurderinger for grundvand og kystvande

06-07-2021
Vandmiljø

De nye vurderinger af tilstanden for grundvandet og for kystvande bygger på udvidede data og giver derfor et opdateret grundlag for arbejdet med den kommende vandområdeplan.

Miljøstyrelsen overvåger løbende miljøtilstanden i grundvandet og i vandløb, søer og marine vandområder. Resultaterne indgår i den såkaldte basisanalyse, som udgør en del af det faglige grundlag for arbejdet med den kommende vandområdeplan, der skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark.

Basisanalysen fra december 2019 indeholdt ikke tilstandsvurderinger for kystvandene og ikke de fulde tilstandsvurderinger for grundvandet. Disse foreligger nu.

Grundvand

For grundvand er der udført tilstandsvurderinger for pesticider, øvrige miljøfarlige forurenende stoffer, sporstoffer og salt.

Resultaterne viser bl.a., at andelen af grundvandsforekomster, som er i ringe tilstand på grund af pesticider og deres nedbrydningsprodukter, er øget. Dette skyldes primært, at der er fundet stoffer i grundvandet, som man ikke har undersøgt for tidligere. Derudover er datagrundlaget udvidet i forhold til tidligere vandområdeplaner, og der er foretaget en ny afgrænsning af grundvandsforekomsterne, som nu er inddelt i 2050 forekomster mod tidligere 402 forekomster. Der er herudover anvendt nyudviklede metoder til vurdering af grundvandets tilstand for pesticider og øvrige miljøfarlige forurenende stoffer, som i højere grad afspejler den reelle tilstand af forekomsterne.

Kystvande

Resultaterne for kystvandenes økologiske tilstand viser, at 5 af kystvandene inden for 1 sømil-grænsen, svarende til cirka 5 procent, er i god økologisk tilstand. I den foregående planperiode var 2 procent af kystvandene i god økologisk tilstand.

For kystvandenes kemiske tilstand viser data, at 14 af vandområderne, svarende til 11 procent, er i god kemisk tilstand, mens 105 vandområder, svarende til 85 procent, er i ikke-god kemisk tilstand.

Kystvandenes økologiske tilstand vurderes på grundlag af overvågningsresultater for biologiske kvalitetselementer samt tilhørende understøttende fysisk/kemiske kvalitetselementer og har dermed fokus på kystvandenes dyre- og planteliv. Den økologiske tilstand klassificeres desuden på grundlag af forekomsten af nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer. Den kemiske tilstand klassificeres på grundlag af forekomsten af miljøfarlige forurenende stoffer prioriteret af EU.

Datagrundlaget for tilstanden i kystvandene er væsentligt udvidet i forhold til tidligere vandområdeplaner, så der indgår flere overvågningsdata i de enkelte vandområder. Der er endvidere gennemført en opdateret karakterisering af kystvandsområderne, omfattende en ny afgrænsning og typologisering af kystvande (vandområder inden for 1 sømil-grænsen). Der er således nu 109 kystvande inden for 1 sømil-grænsen, hvor antallet i anden planperiode var 119. Den kemiske tilstand vurderes nu i 123 vandområder inden for 12-sømil-grænsen. Med det opdaterede faglige grundlag er også fastlæggelsen af referenceværdier og grænseværdier for miljøkvalitetselementerne ålegræs og klorofyl blevet revurderet. Der foreligger således nu mere differentierede grænseværdier specifikt for de enkelte vandområder.

Miljøstyrelsen har præsenteret de nye tilstandsvurderinger for relevante interessenter på faglige møder.

Se tilstandsvurderingerne her