Ny godkendelsesbekendtgørelse

13-07-2021
Industri

Den 1. juli 2021 trådte en ny bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed i kraft som led i implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder VE-direktivet.

Energistyrelsen har som led i implementering af artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE-direktivet), udarbejdet en rammebekendtgørelse, der implementerer samlede tidsfrister for sagsbehandlingen af VE-tilladelser på Energistyrelsens område. Bekendtgørelsen skal endvidere medvirke til, at der indføres samlede tidsfrister for myndighedernes sagsbehandling ved en række tilladelser - for så vidt angår elproducerende VE-anlæg - på andre myndigheders område, ved at de relevante myndigheder udsteder deres egne bekendtgørelser, der henviser til reglerne vedrørende tidsfristerne i Energistyrelsens bekendtgørelse, som er udarbejdet efter forhandling med de relevante ministerier.

Tidsfrister for sagsbehandlingen af tilladelsesprocessen for elproducerende VE-anlæg

Energistyrelsens bekendtgørelse implementerer samlede tidsfrister for sagsbehandlingen af VE-tilladelser på Energistyrelsens område, mere præcist for tilladelser efter VE-lovens § 25 og § 29, godkendelser efter undergrundslovens § 10, stk. 2 og 3 og § 28, stk. 1 angående elproducerende geotermianlæg og bevillinger efter el-forsyningslovens § 10 og tilladelser efter § 11.

Ændring i godkendelsesbekendtgørelsen består i, at der er tilføjet en bestemmelse om, at ansøgninger om godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, for anlæg med henblik på produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder er underlagt reglerne i kapitel 3 i bekendtgørelsen om tidsfrister og kontaktpunkt for VE-tilladelser.

Du kan læse mere om ændringen i godkendelsesbekendtgørelsen på Høringsportalen:
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65061

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1394