Miljøstyrelsens nye digitale miljøtilsynsvejledning er offentliggjort

08-07-2021
Industri Landbrug

Miljøstyrelsen har offentliggjort en ny digital vejledning til bekendtgørelse om miljøtilsyn, Miljøtilsynsvejledningen.

Den nye vejledning er en opdatering af Miljøstyrelsens tidligere wiki-vejledning, Vejledning om miljøtilsyn, fra 2013 og erstatter således den gamle wiki-vejledning.

Formålet med opdateringen har været, dels at uddybe vejledningen på en række punkter og udvide den med nye opslag, dels at bringe vejledningen i overensstemmelse med den nugældende miljøtilsynsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019.

Vejledningen er digital og har fået nyt layout. Der er tre primære indgange til viden; én for virksomheder og husdyrbrug, én for myndigheder samt en opslagsdel, hvor emner af mere tværgående karakter er behandlet.

I forbindelse med udarbejdelse af udkast til vejledningen har der været nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra KL, Landbrug og Fødevarer, Dansk Industri, Fredericia Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune, Odense Kommune, Skive Kommune, Svendborg Kommune og Miljøstyrelsen-Virksomheder. Miljøstyrelsen takker deltagerne for deres konstruktive medvirken.

Udkastet har været i høring, og de indkomne høringssvar og MST’s svar herpå er sammenfattet i et høringsnotat. Af høringsnotatet fremgår det også, hvilke ændringer af vejledningen høringssvarene har givet anledning til.

Vejledningen vil blive opdateret, når der er behov herfor. Har du gode eksempler fra egne erfaringer, forslag til uddybning af emner i vejledningen eller andet, der kan indgå i kommende opdateringer, hører Miljøstyrelsen gerne fra dig.

Webinarer

Som opfølgning på offentliggørelsen af vejledningen afholder Miljøstyrelsen to webinarer af ca. en times varighed for sagsbehandlere i kommuner. På webinarerne vil Miljøstyrelsen præcisere emner, hvor det vurderes, at der er et særligt behov for vejledning. Webinarerne afholdes henholdsvis den 2. og 9. september 2021, og vil have temaerne "Risikovurdering og planlægning af tilsyn" og "Afgivelse og offentliggørelse af oplysninger". Miljøstyrelsen vil senere udsende en separat nyhed om webinarerne med tilmeldingsmodul.

 

Link til vejledningen, www.miljotilsynsvejledning.dk

Link til høringsnotatet, www.hoeringsportalen.dk

 

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til Obfuscated EmailObfuscated Email