God start på iltsvindssæsonen

09-07-2021
Natur NOVANA Vandmiljø

Der er gode iltforhold i de fleste farvande omkring Danmark. Situationen er bedre end de foregående år, viser årets første målinger fra Miljøstyrelsen.

Billedet viser en strand
Foto: Colourbox

Kun få områder har i juni måned været ramt af iltsvind. Sådan kan iltsvindssituationen på nuværende tidspunkt opsummeres, og det er noget bedre end sidste år på samme tid. Dengang var blandt andet Limfjorden, Sydlige Lillebælt og Det Sydfynske Øhav allerede hårdt ramt af iltsvind.

Det viser nye iltmålinger fra Miljøstyrelsen. Se kortet nedenfor.

Et af de steder, der indtil nu er sluppet for iltsvind, er det Sydlige Lillebælt. Dette område blev sidste år ramt af iltsvind tidligt på sommeren, men ikke i år.

”Iltsvindssituationen er generelt positiv for årstiden. Det kan hænge sammen med, at foråret var ganske koldt. Derfor har havtemperaturerne været længere om at nå op på de temperaturer, som er gunstige for algevækst og dermed iltsvind”, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen.

Der er dog målt iltsvind i det dybe område i Ærøbassinet i Det Sydfynske Øhav. Der har i juni også været moderat iltsvind i Limfjorden, nærmere bestemt i Risgårde Bredning, Hvalpsund og Skive Fjord.

Haderslev Fjord, Flensborg Fjord og Mariager Fjord har også været ramt af kraftigt iltsvind i år. Mariager Fjord har været permanent ramt af kraftigt iltsvind siden februar.

Kort opdateres hver uge

Miljøstyrelsen offentliggør nye iltsvindskort hver fredag i ugerne 27 til 49 på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Find det nyeste iltsvindskort her 

Kortet viser situationen juli 2021: Gode iltforhold de fleste steder

Kortet viser situationen juli 2021: Gode iltforhold de fleste steder

 

Kortet herunder viser situationien på samme tid sidste år, hvor der var kraftigt iltsvind i Limfjorden

Kortet herunder viser situationien på samme tid sidste år, hvor der var kraftigt iltsvind i Limfjorden

 

Fakta om iltsvind

Iltsvind opstår, når kvælstof og fosfor på grund af nedbør bliver skyllet ud i havet fra landjorden. Jo mere nedbør, jo større udvaskning af kvælstof og fosfor. I vandet giver stofferne næring til alger, der vokser i løbet af forår og sommer. Når algerne dør, falder de til bunds og nedbrydes og i denne proces forbruger algerne ilt. Det betyder, at vandet ved bunden gradvist kan tømmes for ilt. Iltsvind forstærkes af stigende havtemperatur.

Læs FAQ om spildevand i havet

Kilderne til kvælstof- og fosforudledningerne er primært udledning fra landbrugsarealer, udledning af spildevand fra renseanlæg og spredt bebyggelse.

Se, hvem der udleder til havet 

Bliver det samme vandområde ramt af gentagne iltsvind, vil især de fastboende bundlevende dyr, som fx muslinger, snegle og søstjerner, have vanskeligt ved at etablere et naturligt og varieret dyresamfund. Det har stor betydning for fødekæden, da mange af de arter, som indgår i føden hos bl.a. fisk og havfugle, forsvinder fra det pågældende vandområde.

Læs mere om iltsvind på Aarhus Universitets hjemmeside