Første skridt mod anvendelsesbegrænsning af per- og polyfluoralkyl stoffer (PFAS) i Europa

19-07-2021
Kemikalier PFAS

Fem europæiske lande igangsætter udarbejdelse af et REACH-begrænsningsforslag for PFAS.

Danmark har sammen med de nationale myndigheder i Tyskland, Nederlandene, Sverige og Norge den 15. juli 2021 formelt offentliggjort deres intention om at udarbejde et REACH-begrænsningsforslag for PFAS. Begrænsningsforslaget skal ifølge intentionen indsendes til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) inden 15. juli 2022, og formålet er at begrænse fremstilling, markedsføring og anvendelse af alle PFAS i EU/EØS.

Spørgeskemaundersøgelse til interessenter med viden om PFAS og PFAS-alternativer

Samtidig med offentliggørelsen af intentionen om at udarbejde et REACH-begrænsningsforslag for PFAS, har de fem lande udarbejdet sammenfatninger af de hidtil indsamlede oplysninger samt en spørgeskemaundersøgelse.

Sammenfatningerne kan ses via spørgeskemaundersøgelsen, og er baseret på sidste års ‘Call for Evidence’ samt yderligere kontakt med interessenter.

Den nye spørgeskemaundersøgelse har til formål at kvalitetssikre de informationer, der allerede er indsamlet omkring PFAS og PFAS-alternativer, samt at indsamle yderligere information, hvor der er videnshuller.

Spørgeskemaundersøgelsen retter sig primært mod virksomheder, der producerer eller anvender PFAS, virksomheder, der sælger produkter (blandinger og artikler), som er produceret med disse stoffer, samt virksomheder, der anvender PFAS-alternativer. 

Spørgsmål & svar om begrænsningsforslaget

Hvorfor foreslår de fem lande at begrænse brugen af PFAS?
Den største bekymring for denne gruppe af flere tusinde fluorholdige stoffer er, at de er ekstremt svært nedbrydelige i miljøet og at anvendelse af disse stoffer kan føre til konsekvenser, såsom forurening af grund- og drikkevand. PFAS er identificeret i miljøet i hele Europa; også i Danmark. Produktion og anvendelse af PFAS i kemiske blandinger og produkter/artikler har resulteret i forurening af drikkevandsforsyninger i flere europæiske lande. Gennem human biomonitering er en række PFAS detekteret i blodet hos borgere i Europa. Selvom niveauerne for de mest udbredte, studerede og regulerede PFAS (f.eks. PFOA og PFOS) er faldende, er niveauerne stigende for 'nye' PFAS. De toksikologiske data for PFAS er ofte begrænsede. For en række PFAS er sundhedseffekter dog beskrevet i litteraturen, herunder leverskader, effekter på immunsystemet, lavere fødselsvægt, effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn, samt mistanke om, at de kan være hormonforstyrrende eller inducere kræft. Det store antal PFAS gør, at en stof-for-stof-risikovurdering ikke i tilstrækkelig grad vil begrænse eksponeringen for mennesker og miljøet. Der findes yderligere information omkring PFAS på ECHA’s hjemmeside.

Hvilke PFAS er omfattet af forslaget?
Begrænsningsforslagets endelige afgrænsning fastlægges i løbet af projektet. Som udgangspunkt er der valgt en bred arbejdsdefinition af stoffer og anvendelser, der skal begrænses. PFAS er som arbejdsdefinition defineret som:

X-(-CF2-)n-X’ med n 1 og hvor X, X’ ikke er H (dvs incl. X-CF3), hvilket betyder at fluorerede stoffer, der indeholder mindst ét alifatisk kulstofatom, der er både mættet og fuldt fluoreret er omfattet. Dvs. Definitionen omfatter alle kemiske stoffer, der indeholder mindst én perfluoreret methylgruppe (-CF3) eller mindst én perfluoreret methylengruppe (-CF2-), inkl. forgrenede fluoralkylgrupper og stoffer, der indeholder etherbindinger, fluorpolymerer og sidekæde polymere, hvor sidekæden er fluoreret.

Yderligere information om, hvilke stoffer der er omfattet af denne definition findes gennem link til spørgeskemaundersøgelsen.

Hvilke PFAS anvendelser er omfattet af forslaget?
Der foreslås en omfattende begrænsning, som inkluderer et forbud mod forbrugeranvendelse af stoffer, blandinger og artikler samt ikke-essentielle professionelle og industrielle anvendelser, idet al anvendelse af PFAS potentielt bidrager til ophobning af disse ekstremt svært nedbrydelige kemiske forbindelser i miljøet. Under udarbejdelsen af begrænsningsforslaget vil undtagelser for visse anvendelser blive overvejet.

Hvornår træder den foreslåede begrænsning i kraft?
Projektet blev påbegyndt i 2020, hvor indsamlingen af data begyndte, bl.a. gennem ’Call for Evidence’ samt yderligere kontakt med interessenter. I 2021 fortsættes indsamlingen af data, der også ønskes kvalitetssikret gennem en ny spørgeskemaundersøgelse rettet mod interessenter. Fra sommeren 2021 påbegyndes selve arbejdet med at udarbejde REACH bilag XV-begrænsningsdossieret. Dette arbejde løber frem til sommeren 2022, hvorefter begrænsningsforslaget bliver sendt til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). ECHA’s videnskabelige organer (risikovurderingsudvalget (RAC) og udvalget for socioøkonomisk analyse (SEAC)) vil i 2022-2023 vurdere dossieret og udarbejde en udtalelse. I den forbindelse vil begrænsningsforslaget også blive sendt i høring. Endelig skal der opnås politisk enighed om begrænsningen i Bruxelles baseret på både det forelagte dossier og udtalelserne fra RAC og SEAC. Begrænsningens er planlagt til at træde i kraft 2025.

For yderligere oplysninger kontakt venligst: Elisabeth Paludan, Funktionsleder hos Miljøstyrelsen, Obfuscated Email

OBS: Bemærk at svarfristen for indsendelse af spørgeskema er udsat

Svarfristen for spørgeskemaet er udsat til den 17. oktober 2021. (tidligere frist var den 19. september 2021).