Nyhedsbrev om BREF-arbejdet

21-01-2021
BREF

Fik du ikke helt hørt alt på BREF-dagen - får du i nyhedsbrevet et hurtigt overblik over indhold og temaer på dagen. Desuden som altid et overblik over processen med at udvikle nye BREFer i overskrifter - og ikke mindst en indikation af hvor langt man er i Sevilla-processen. Der jo fortsætter - trods Corona.

BREF-dagen 2020

Trods en ny udfordrende digital virkelighed med knirkende internet-forbindelser og ditto mikrofoner lykkedes det med stor hjælp fra Niras og interne oplægsholdere fra MST  - at afholde BREF-dagen 2020 den 3. november. En stor tak for det. Også en stor tak til alle de eksterne oplægsholdere, ikke mindst til de der sprang til i sidste øjeblik.

Ca. 130 deltog (nogle mere, andre mindre). Programmet havde i år fokus på om teknologistøtte i Danmark til udvikling af BAT rent faktisk har gennemslagskraft i BREF-arbejdet, der – udmøntet i såkaldte tjeklister - er hovedhjørnestenen i miljøgodkendelsesarbejdet af storindustri.

At BAT-BREF-arbejdet er en hovedhjørnesten i miljøbeskyttelsesloven var ligledes hovedbudskabet i miljøminister Lea Wermelins velkomsttale.

Emne, der derefter skulle belyses i løbet af dagen, var desuden hvornår man som leverandør af BAT har mulighed for at byde ind med bud på BAT-C i løbet  af den måske lidt uoverskuelige BREF-proces .

Dagens præsentation fra Tanja Smetana og Marianne Ripka fra Miljøstyrelsen viste hvor i processen og hvordan man melder BAT ind som bud på en BAT-konklusion eller såkaldte emerging techniques.

Birgitte Holm Christensen fra NIRAS gav undervejs med oplægget: ”Danske grønne teknologier – et case studie” sin vurdering af om især projekter fra MUDP har betydet, at danske teknikker er indmeldt og er optaget som BAT i forskellige BAT-C.

Sidst på konferencen var der endelig en meget spændende erfarings-udveksling i såkaldte break-out-grupper – organiseret med MST og NIRAS som digitale bordstyrere.
Diskussionsemnerne var bla.

  • Hvordan man er sikker på at finde frem til hvad der findes af nye teknikker?
  • Hvordan man identificerer man bedst de mest bæredygtige teknikker?
  • Hvordan kan man i løbet af processen sikre sig, at de mest bæredygtige teknikker ligger til grund for BAT-konklusionerne?

Det kom der – trods en relativ kort tid - rigtig mange gode bud på. Faktisk så mange, at de må vente til næste nyhedsbrev. Så Stay tuned!

NB. Skulle man i mellemtiden have glemt hvordan BREF-arbejdet – og især processen i Sevilla foregår – kan man med fordel konsultere oplægget i prologen. Flere oplysninger: Tine Due Hansen, Obfuscated Email.

Årets gave i 2020: BAT-konklusionerne for STS og WPC er offentliggjort!

EU-kommissionen har den 9. december 2020 udsendt BAT-konklusionerne for anlæg, der foretager overfladebehandling med organiske opløsningsmidler (STS) og imprægnering af træ og træprodukter med kemikalier (WPC).

Myndighederne og virksomhederne har nu 4 år til at udmønte kravene i miljøgodkendelserne.

Miljøstyrelsen takker partnerskabet for samarbejdet omkring revisionen af BAT-konklusionerne.

Kontaktperson: Marianne Ripka (Obfuscated Email, 72544437)

Se de færdige BAT-C her

2. workshop afholdt i TWG BREF for luftrensning i den kemiske industri (WGC)

Der har den 1. og 2. december 2020 været afholdt 2. workshop for datavurdering i forbindelse med WGC BREF. Mødet blev holdt som Web-møde pga. Corona-situationen. På mødet blev forskellige emner fremlagt og drøftet, herunder definitionen/forståelsen af massestrømsgrænser samt værdierne for disse og de tilhørende BAT AELs, der er foreslået i draft 1.

TWG-final meeting forventes afholdt i juni 2020. Til brug for final meeting udarbejder Sevilla-kontoret en opdatering af 1. draft af BREFen, herunder BAT-konklusioner samt et baggrundspapir.

Det forventes, at opdaterede BAT-konklusioner og baggrundpapiret modtages 6 – 8 uger før mødet. En opdateret udgave af WGC BREF kapitel 3 forventes modtaget 3 – 4 uger før final meeting.
Og det forventes ligeledes, at der som en del af forberedelserne til final meeting holdes et nyt partnerskabsmøde. Følg med på mst.dk.

Kontaktpersoner: Ruth Krogsgaard Sørensen (Obfuscated Email , 25 47 30 08) og Hans Erling Jensen (Obfuscated Email , 41 96 94 97)

Review of SA BREF - Resultater fra 1. workshop om data vurdering

Dataindsamlingen for BREF SA er nu stort set afsluttet. Der pågår for tiden de allersidste afklaringer og nødvendige småjusteringer af data, således at data fremstår korrekt og sammenhængende med anlæggenes konkrete driftsforhold.

Fra dansk side endte vi med at levere data fra to svineslagterier, et kreaturslagteri, et fjerkræslagteri, to fiskemelsfabrikker og tre rendering-anlæg. Data er diskuteret i den tekniske arbejdsgruppe på en 2-dages online-workshop i september 2020. På dette tidspunkt var data dog ikke bearbejdet tilstrækkeligt af EIPPCB, så det fulde overblik mangler fortsat. Dog har den tekniske arbejdsgruppe som noget nyt fået adgang til et online dataværktøj, hvor data kan opstilles i forskellige kategorier efter relevante parametre. Dette giver en gennemskuelighed i data og mulighed for selv at vurdere robustheden af de sammenstillinger, der vil blive anvendt til at fastsætte BAT-AEL'er og BAT-AEPL'er.

Når data er færdigbehandlet, vil EIPPCB udarbejde første udkast til BAT-konklusioner. Det forventes at ske i løbet af 1. halvår af 2021. Mere information hos Tanja Smetana, +45 72 54 44 42 | Obfuscated Email 

Kick-off-møde i TWG for BREF for keramisk industri (CER) og invitation til 2. partnerskabsmøde

Kick-off-mødet (KOM) for revision af BREF'en for den keramiske industri har været udskudt to gange pga. Covid-1- situationen, men bliver nu afholdt som en række virtuelle møder i februar 2021. Miljøstyrelsen deltager heri. Forud for kick-off-mødet vil Miljøstyrelsen invitere til et partnerskabsmøde i uge 4/2021, hvor vi bl.a. vil drøfte den baggrundsrapport, som ligger til grund for kick-off mødet.  Partnerdskabmødet finder sted den 29. januar kl 10-13. På skype.

Invitation til partnerskabsmødet vil blive udsendt snarest og vil fremgå på mst.dk. Alle er velkomne.

Spørgsmål i forbindelse med BREF'en for den keramiske industri kan rettes til Nils Norholm Obfuscated Email eller Tina Schmidt Obfuscated Email.