Landmænd og gartnere skal udfylde IPM-skema for at begrænse brugen af sprøjtemidler

18-01-2021
Pesticider

Der er den 1. januar 2021 trådt nye regler i kraft, der angiver, at landmænd og gartnere årligt senest den 31. marts skal udfylde et digitalt IPM-skema. Formålet er at øge fokus på at reducere forbruget af sprøjtemidler.

For at opnå en reduktion i pesticidforbrug og pesticidbelastning, er der bl.a. behov for, at jordbrugerne i stigende grad anvender forebyggende foranstaltninger mod sygdomme, skadedyr og ukrudt, og i det hele taget har fokus på at minimere pesticidforbruget, hvor det er muligt. Det kan fx være ved at have sunde sædskifter, anvende sorter, der er modstandsdygtige mod sygdomme, kun sprøjte, når varslingssystemer viser et behov, osv. Disse tiltag er nogle af indsatserne i de otte IPM-principper (integreret plantebeskyttelse).

Det er ikke alle landmænd og gartnere, der skal udfylde skemaet. Man er fritaget, hvis man er økolog, udelukkende har arealer med permanente afgrøder eller ikke anvender pesticider på omdriftsarealer.  

”Vi har i Miljøstyrelsen udviklet et IT-system, med i alt 14 IPM spørgsmål, som kan give jordbrugeren op til i alt 100 point. Vi forventer, at mange jordbrugere vil opnå en relativt høj pointscore, da vi i Danmark generelt er rigtig godt på vej med at implementere IPM, siger Maria Sommer Holtze, kontorchef i Miljøstyrelsen og fortsætter:

”Der er mange forskellige muligheder for at bruge de værktøjer, der er i IPM-værktøjskassen. Fx ved at bruge præcisionsteknologi, så der kun sprøjtes i pletter i marken eller ved at så sortsblandinger for at reducere behov for at sprøjte mod svampesygdomme.”

Jordbrugeren skal selv svare på seks af de 14 spørgsmål, da de otte spørgsmål automatisk bliver besvaret på baggrund af oplysninger, som jordbrugeren tidligere har indberettet til Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen. Men jordbrugeren skal være opmærksom på alle 14 spørgsmål og vurdere, hvordan pesticidforbrug og –belastning hele tiden kan reduceres ved at gennemføre yderlige IPM-tiltag på bedriften

Baggrund

EU krav

Der gælder et EU krav om, at al erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler skal ske i henhold til IPM-principperne. For at øge indførelsen af de otte EU IPM-principper i Danmark og minimere risikoen for udviklingen af resistens mod sprøjtemidler, var aftaleparterne bag tillægsaftalen for Pesticidstrategi 2017-2021 (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) enige om, at der skulle indføres et krav om, at jordbrugere skal udfylde et IPM-skema.

Hvem skal udfylde IPM-skema

Alle jordbrugere, der er omfattet af reglerne for at indberette sprøjtejournal, skal som udgangspunkt også besvare IPM-skemaet. Dog gælder nogle undtagelser. Man er kun forpligtet til at udfylde skamaet, hvis der på bedriften er arealer i omdrift, og det er kun omdriftsarealerne, der indgår i IPM-skemaet. Endvidere skal der have været pesticidforbrug på bedriftens omdriftsarealer i mindst et af de seneste to planperioder, for at man kan udfylde skemaet.Har bedriften ikke søgt om grundbetaling, er man heller ikke forpligtet til at udfylde skemaet. Endelig gælder det, at bedrifter, der kun har økologiske arealer, ikke skal udfylde skemaet.

Hvordan skal IPM-skemaet besvares

  • Udfyldelse sker digitalt og jordbruger skal bruge sit NemID-erhverv.
  • Det tager kun ca. 15 min. at udfylde skemaet
  • Jordbrugeren bør selv udfylde skemaet, da formålet er, at jordbrugeren bliver mere opmærksom på, hvordan man kan forbedre IPM på bedriften fremadrettet.
  • Efter udfyldelse af skemaet modtager jordbruger det udfyldte skema i sin e-boks.

Kontrol med jordbrugerens udfyldelse af skemaet
Miljøstyrelsen vil ikke få adgang til oplysningerne i jordbrugerens udfyldte skema. Det registres alene i Miljøstyrelsens IT-system, at IPM-skemaet er udfyldt og sendt til jordbrugerens e-Boks. Landbrugsstyrelsen vil kontrollere, at skemaet er udfyldt.

 

Frist
Fristen for første udfyldelse af skemaet er den 31. marts 2021. Udfyldelse kan først ske EFTER man har indberettet pesticidforbrug i sprøjtejournalindberetningen (SJI) for den seneste planperiode (2019-2020).

Link til IPM-skemaet, som nu kan udfyldes.

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside med IPM bekendtgørelsen og vejledningen om IPM-skemaet. Heri indgår også de otte IPM principper.

Link til film om udfyldelse af IPM-skemaet

Har du spørgsmål til udfyldelsen af skemaet, kan du rette henvendelse til Miljøstyrelsens informationscenter.

Informationscentret kan kontaktes telefonisk på tlf. 72 54 44 66 eller via mail: Obfuscated Email.