Kvaliteten af det danske drikkevand 2017-2019

22-01-2021
Vand i hverdagen Borger

Kvaliteten af drikkevandet til forbrugerne fra de store vandforsyninger ligger på et stabilt højt niveau.

Foto: Colourbox

Når landets store vandforsyninger sender drikkevand ud til forbrugerne, så lever vandet i langt de fleste tilfælde op til kvalitetskravene. For de fleste kemiske og mikrobiologiske parametre er kvalitetskravet overholdt i 100 procent eller næsten 100 procent af de analyserede prøver.

Det fremgår af Miljøstyrelsens nye rapport om kvaliteten af det danske drikkevand leveret fra de store vandværker, der leverer mere 1.000 kubikmeter vand om dagen. Rapporten dækker perioden 2017-2019 og er indberettet til EU.

Hvordan hænger høje kvalitetsniveau sammen med, at der jævnligt findes pesticider og rester af pesticider i Miljøstyrelsens grundvandsovervågning og i vandværkernes egne prøver fra deres vandboringer?

Kontorchef Rasmus Moes fra Miljøstyrelsen forklarer:

”De store vandværker har som regel mange boringer, og derfor har de gode muligheder for at ændre indvindingsstrategi, når de finder rester af pesticider i grundvandet. På den måde kan vandværkerne i langt de fleste tilfælde levere vand til forbrugerne, der lever op til kvalitetskravene til drikkevandet,” siger Rasmus Moes.

Når der findes rester af pesticider i en boring, er vandværkernes vigtigste redskaber for fortsat at leve op til kvalitetskravene at lukke eller neddrosle indvindingen fra boringen, åbne en ny boring, ændre på blandingsforholdet fra boringerne eller i sjældne tilfælde at rense vandet.

Læs rapporten her

De 200 store vandværker, der leverer mere 1.000 kubikmeter vand om dagen, og som er omfattet af denne undersøgelser, leverer knap 2/3 af det drikkevand som landets i alt cirka 2.700 store- og små vandværker leverer.

Uændret kvalitetsniveau for drikkevand

Andelen af analyser, som overholder kvalitetskravet, er overordnet på samme niveau som ved den foregående indberetningsperiode 2014-2016.

For de kemiske parametre ses generelt en overskridelse af kvalitetskrav for omkring 1-8 % af de udførte analyser. Overskridelserne gælder primært for følgende parametre: farve, gennemsigtighed, ledningsevne, NVOC (ikke-flygtigt organisk stof), ammonium, jern, mangan og nitrit.

Disse parametre er generelt vigtige i forhold til at vurdere et vandværks driftsforhold, og overskridelser af nogle af parametrene kan fx forekomme som følge af fornyelse af filtermaterialer. Hvis det behandlede vand har for højt jern- eller manganindhold, vil det også registreres som forhøjet farve og gennemsigtighed.

For pesticiderne er der fundet overskridelser i 1,1 procent af prøverne for desphenyl-chloridazon og i 0,8 procent af prøverne for DMS, som blev obligatoriske parametre i løbet af 2017 og 2018. Der er ingen overskridelser for de øvrige lidt over 45 pesticider, som der er mål for. Desuden ses en til to overskridelser af sumkriteriet for pesticider i hvert af årene 2017-2019.

For de mikrobiologiske parametre ses primært overskridelser for coliforme bakterier og kimtal ved 22 ˚C, hvor der er set en overskridelse af kvalitetskrav for cirka 1-4 % af de udførte analyser. Flytningen af kontrolkravet fra vandværk til taphane indebar en risiko for flere overskridelser af de mikrobiologiske parametre, men det har ikke været tilfældet.

Formålet med rapporten er at informere forbrugerne om kvaliteten af det danske drikkevand, som er distribueret af de store vandforsyninger, der indvinder mere end 350.000 m3 pr. år.

I drikkevandsdirektivet stiller der krav om, at en sådan rapport offentliggøres hvert tredje år.