DSB-byggeri påvirkes af flagermus, springfrøer og en sjælden orkidé

19-01-2021
Natur Miljøvurdering

Der skal tages hensyn til natur, landskab og sjældne dyr og planter, når DSB bygger et tog-værksted på størrelse med et indkøbscenter i det åbne land uden for Næstved.

Fårebakkerne ned mod værkstedsområdet, når værkstedet er bygget. Visualisering fra Miljøkonsekvensrapporten.

Et paddehegn skal beskytte springfrøer og markfirben, orkidéen ægbladet fliglæbe skal flyttes til et nyt levested og flagermustræer må kun fældes uden for yngletiden. Sådan er vilkårene, når DSB efter planen bygger et nyt stort værkstedsanlæg til eltog i 2022.

Det fremgår af Miljøstyrelsens udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven og den tilhørende miljøkonsekvensrapport, som er sendt i offentlig høring til 10. marts. 

Se miljøkonsekvensrapport og udkast til §25-tilladelse, der er i høring til 10. marts 

De nye bygninger ved Næstved til værksted, lager- og personale fylder et område på ca. 3,5 hektar, svarende til cirka 43 parcelhusgrunde. Byggeriet forventes at gå i gang i 2022. Erhvervsstyrelsen har meddelt Næstved Kommune dispensation til at planlægge for området.

Myldrer med sjældne flagermus

Værkstedet kommer til at ligge tæt på det fredede landskab Fladså Banker. Området omkring værkstedet er levested for adskillige flagermusarter herunder vandflagermus, dværgflagermus og troldflagermus. De er alle artsfredet og er beskyttet af habitatdirektivet.

""

Miljøstyrelsen stiller blandt andet krav om, at flagermustræer kun må fældes i perioden august til oktober, og ultimo april til juni, hvor der ikke er ynglende flagermus. Der skabes nye overvintringsmuligheder for flagermus ved at ringbarke træer og udbore huller i træer og ved at etablere et tag, der er attraktivt for flagermus på en nærved liggende ejendom. Der skal plantes tre levende hegn, hvor flagermusene kan finde føde.

Der stilles også krav om, at der skal opsættes paddehegn, og at området skal gennemgås af en paddeekspert, så der ikke er padder i området, når byggeriet sættes i gang.

Orkidé flyttes til nyt levested 

Det konkluderes i miljøkonsekvensrapporten, at den fredede orkide ægbladet fliglæbe findes i det nordlige hjørne af projektområdet, der bliver berørt af etableringen af værkstedet. Orkidéen skal flyttes til et område med egnet habitat, når dens levested ødelægges. Der flyttes også muld og døde træstammer fra skoven til de nye beplantninger, så orkidéen får de rigtige livsbetingelser på det nye sted.

Miljøstyrelsen vurderer, at der af forsigtighedsprincip, bør opsættes et paddehegn syd for anlægsområdet, da man ikke kan afvise, at en satellitbestand af springfrøer fra det sydlige vandhul kan finde på at vandre op på anlægsområdet. Der skal etableres en ny mose til erstatning for den del af mosen, der nedlægges som følge af byggeriet.

Som en del af projektet sikres det, at det eksisterende stisystem føres udenom værkstedsområde.

Endelig sikres det, at værkstedet ikke vil påvirke hverken vandløb eller grundvand.

Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 10. marts 2021. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Fakta: Hvorfor et nyt værksted?

Folketingets har besluttet indkøb af eldrevne tog til erstatning for dieseltog og derfor er DSB i gang med at etablere en række nye værksteder. De nye værksteder ønskes placeret ved strategiske knudepunkter på jernbanenettet i Næstved, Aarhus og København.

Fakta: Myndigheder i miljøvurderingsprocessen

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Miljøvurderingsloven og meddeles på baggrund af bygherres miljøkonsekvensrapport samt supplerende oplysninger og resultater af de høringer, der er foretaget. Miljøstyrelsen igangsætter nu høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til afgørelse efter miljøvurderingsloven for et nyt DSB Værksted i Næstved.

Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingsprocessen i forbindelse med bygninger og værksted. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for miljøvurderingsprocessen i forbindelse med spor, køreledninger og andre konstruktioner i tilknytning til jernbanen. Da sporarealer og værkstedsfaciliteter er et sammenhængende projekt, har DSB udarbejdet en samlet miljøkonsekvensrapport for hele anlægget

Yderligere oplysninger

Niels Bjørkbom

Kontorchef
Landskab & Skov