Den årlige rapport fra Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) er klar

13-01-2021
Pesticider

På testmarkerne i Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) undersøges det, om godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvasker til grundvand. I alt er der i perioden juli 2017 til juni 2019 undersøgt syv pesticider og 25 nedbrydningsprodukter. For 23 af stofferne er der ikke gjort fund i grundvand under testmarkerne, mens ni stoffer er påvist i variabel grad. Kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter er i perioden fra 2017 til 2019 overskredet for to af de ni stoffer.

(Modelbillede)

Formålet med at teste godkendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter i VAP er bl.a. at afklare, om Miljøstyrelsen skal regulere midler med stofferne anderledes pga. en uacceptabel risiko for udvaskning til grundvand. Den årlige VAP-rapport viser, at to stoffer i få tilfælde udvasker over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. liter til grundvand. Det er pesticidet propyzamid, der bl.a. bruges til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps, samt nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol fra azol-svampemidler. De nyeste resultater viser, at propyzamid udvaskede kortvarigt igennem opsprækket lerjord, i modsætning til tidligere test i VAP på sandjord, hvor der ikke blev påvist udvaskning. For 1,2,4-triazol indeholder VAP-rapport 2020 de samme fire målinger over kravværdien for markerne Silstrup og Lund som VAP-rapport 2019.

Se Miljøstyrelsens særskilte vurderinger for de to stoffer her: 

1,2,4-triazol

Propyzamid

Propyzamid er kun fundet sporadisk

For propyzamid er der tale om få fund over kravværdien over en kort periode, og i de efterfølgende prøver er stoffet ikke påvist. Propyzamid har været testet i VAP fire gange tidligere. I tre af testene blev der ikke målt propyzamid over kravværdien i grundvandsprøver. I den fjerde test, der blev udført på Silstrup, blev propyzamid fundet to gange over kravværdien. Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at VAP-data på det foreliggende grundlag ikke giver et tilstrækkeligt grundlag til at ændre reguleringen af midler med propyzamid.

Høje baggrundskoncentrationer af 1,2,4-triazol

VAP-resultaterne viser fortsat, at 1,2,4-triazol findes i varierende grad, og at der i grundvand fra flere af markerne er høje baggrundskoncentrationer. Her kan fundene dog ikke relateres direkte til et konkret azol-anvendelse i form af sprøjte- eller bejdsemiddel, da de høje baggrundskoncentrationer forstyrrer billedet. På de marker, hvor resultaterne fra VAP kan kobles direkte til den konkrete anvendelse, er der ikke gjort fund af 1,2,4-triazol over kravværdien i den seneste periode. VAP-rapport 2020 indeholder derfor de samme fire målinger over kravværdien for markerne Silstrup og Lund, som også fremgik af VAP-rapport 2019. Tre af de fire fund stammer fra test af stoffet propiconazol, der fra marts 2020 ikke længere er godkendt til anvendelse i Danmark.

Miljøstyrelsens samlede vurdering af resultaterne

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de nyeste VAP-data ikke giver anledning til at ændre i de aktuelle danske godkendelser af pesticidmidler. Det skyldes, at den årlige gennemsnitskoncentration af de testede stoffer ud fra en skønsmæssig vurdering ikke overstiger kravværdien. Der udføres fortsat test i VAP for stofferne propyzamid og 1,2,4-triazol, og det undersøges i et projekt finansieret af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, hvorvidt der er sammenhæng mellem forekomst af 1,2,4-triazol i grundvandet og ophobning af azol-svampemidlerne i jorden. Desuden undersøges det i hvilket omfang, der sker en udvaskning af 1,2,4-triazol fra azol-bejdset såsæd.

Dansk sammendrag af VAP-rapport kan læses her

For yderligere information kontakt venligst:

Kontorchef Maria Sommer Holtze på 22 35 14 58.