Ændrede MAB-gebyrer pr. 1. januar 2021 og nyt krav om MAB tilladelser for salg af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler

25-01-2021
Pesticider

Miljøstyrelsen har på baggrund af nye regler ændret gebyrsatsen for MAB-autorisationer, og Miljøstyrelsen lancerer i nær fremtid en ny mulighed for virksomheder til at opnå tilladelse til salg af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler via MAB.

Sprøjteførere

Sprøjteførere har siden juli 2016 kunnet autorisere sig i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) og dermed opnå fx en S1- eller S2-autorisation, som giver ret til at købe og anvende pesticider godkendt til professionel anvendelse.

IT-systemet er fuldt gebyrfinansieret, og gebyret blev i 2016 fastsat til 46 kr. årligt. Dermed var gebyret for fx S1-autorisationer, med gyldighed i 4 år, fastsat til 184 kr. og gebyret for andre autorisationer, med gyldighed i 5 år, fastsat til 230 kr.

Omkostningen til at administrere systemet er for første gang siden 2016 blevet evalueret. På baggrund af denne evaluering er gebyret hævet til 85 kr. pr. år og dermed gælder pr. 1. januar 2021 nye gebyrbeløb på 340 kr. og 425 kr. som anført i tabellen nedenfor.

Virksomheder, der forhandler giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler

Alle virksomheder, der forhandler bekæmpelsesmidler, der er giftige eller meget giftige, skal hvert år erhverve en tilladelse til at sælge disse. Det drejer sig bl.a. om gasningsmidler til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise samt enkelte pesticider til insektbekæmpelse. Som noget nyt er der i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen indført regler om, at denne tilladelsesordning fremadrettet skal ske via en digital proces. Virksomhederne, der forhandler disse midler, skal søge om og erhverve tilladelsen via MAB. Miljøstyrelsen gør yderligere opmærksom på, at alle virksomheder, som forhandler giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler, skal erhverve en tilladelse uanset, om de opbevarer de giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler på egne lagre.

MAB-systemet til brug for denne proces lanceres omkring 1. februar. De tilladelser, der blev udstedt til virksomheder i 2020, gælder frem til 1. april 2021. Miljøstyrelsen sender information om den nye proces for opnåelse af den nye MAB-tilladelse til de virksomheder, der i dag er i besiddelse af en sådan tilladelse. Det sker primo februar måned, så snart IT-systemet, MAB, er klar til, virksomhederne kan tilgå systemet for at opnå en tilladelse for salg af meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler i resten af 2021. De to tilladelser benævnes GT1 og GT2. Erhvervelse af disse tilladelser er behæftet med et gebyr for hvert af virksomhedens P-numre, som tilladelsen skal gælde for. Det vil sige alle P-numre, hvorfra der sker salg af disse midler (som fakturerer kunder for disse midler). Gebyret er på 85 kr. årligt som anført i tabellen nedenfor. Der er tale om et væsentligt lavere gebyr, end det hidtil gældende gebyr.

 

Autorisationstype

Gyldighed

Ny gebyr-takst (kr.)

S1 – Sprøjtecertifikat

4 år

340

S2 – Hånd- og rygsprøjtecertifikat

S3 – Bejdsecertifikat

F1 - Forhandlercertifikat

G1 - Gasningsautorisation – muldvarpe og mosegrise

5 år

425

G2 – Gasningsautorisation – lagre af korn, frø og lign.

GT1 – Tilladelse til at forhandle meget giftige bekæmpelsesmidler

1 år

 

85

GT2  - Tilladelse til at forhandle giftige bekæmpelsesmidler

Der er ikke indført en ændring af gebyret for opnåelse af autorisationer til bekæmpelse af rotter (R1, R2).

Her ses link til ny autorisationsbekendtgørelse. I §13 ses de nye MAB gebyrer.

Her ses link til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse. I §46 ses reglerne om MAB tilladelser for salg af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler.

For yderligere oplysninger kontakt:

Anita Fjelsted, Funktionsleder i Pesticider og Biocider. Obfuscated Email