Ny rapport beskriver, at partikler i danske vandløb ikke påvirker giftigheden af insekticider over for vandorganismer

02-02-2021
Pesticider

Mange pesticider opløses ikke let i vand, men de binder sig derimod let til ultrasmå partikler i vandet. I danske vandløb findes der sådanne partikler, der hvirvles op i vandet og transporteres med strømmen.
I rapporten, ”Makroinvertebraters følsomhed overfor pyrethroider i ferskvand med naturlige koncentrationer af partikler og organisk materiale - ToxPath”, beskriver forskere fra Københavns Universitet, hvilken betydning ultrasmå partikler i vandløbsvand kan have på giftigheden af insekticider overfor 11 arter af vandløbsdyr.
Hovedkonklusionen i rapporten er, at tilstedeværelsen af ultrasmå partikler i koncentrationer, der findes i danske vandløb, ikke påvirker giftigheden af de undersøgte insekticider i vandløb, modsat den fremsatte hypotese. Hypotesen ved projektets start var, at vandløbsdyr ville være mere påvirket af insekticiderne, når der er partikler i vandet, som insekticiderne kan binde sig til, end når vandet er fri for partikler.
I projektet har forskerne undersøgt insekticider af typen ’pyrethroider’, som er en meget anvendt gruppe insekticider i Danmark og resten af EU. Vandløbsdyr er desuden meget følsomme over for disse insekticider, hvilket blev bekræftet i forhold til de 11 undersøgte arter. Resultaterne fra projektet viser imidlertid også, at der ikke ses ændring i giftigheden ved de lave koncentrationer af partikler, som man finder i danske vandløb i forhold til giftigheden i vand uden partikler. Når pesticider godkendes, inden de må anvendes, testes giftigheden over for vandløbsdyr i vand uden partikler. Resultaterne fra dette projekt bekræfter derfor, at den nuværende godkendelsesprocedure sikrer en beskyttelse af vandløbsdyr.
Projektet har endvidere bekræftet, at det er yderst vanskeligt at udføre gode eksperimenter med de ultrasmå partikler i vand. Partiklers fysiske egenskaber i vandet bevirker nemlig, at partiklerne meget hurtigt samles til større partikler, som har andre egenskaber i forhold til transport i vandet og i forhold til vandløbsdyrenes eventuelle optagelse af partiklerne. Der er derfor i løbet af projektet udviklet nye metoder, der kan imødegå disse forsøgstekniske udfordringer.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.
Læs hele rapporten her.