Grønt lys til genskabelse af kæmpe naturområde i Nordsjælland

02-02-2021
Natur Vandmiljø Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har givet miljøtilladelse til Søborg Sø-projektet, der vil genskabe et stort naturområde med sø, enge og moser.

På Videnskabernes Selskabs kort fra 1768 ses den oprindelige Søborg Sø. Illustration fra miljøkonsekvensrapporten.

Søborg Sø-projeket kommer til at genskabe et naturområde på sammenlagt 600 hektar mellem byerne Græsted og Søborg i Nordsjælland. Den lavvandet sø med tilhørende enge og moser kommer til at tiltrække et rigt dyre- og planteliv og vil styrke frilulftlivet og de kulturhistoriske interesser i området.

Miljøstyrelsens tilladelse er meddelt i henhold til § 25 stk. 1 i Miljøvurderingsloven. Naturstyrelsen er bygherre på projektet, der indebærer, at pumper vil blive slukket, så naturlig vandstand indfinder sig. Der vil også blive bygget diger for at forhindre påvirkning af omkringliggende arealer. Desuden etableres et nyt udløb fra Søborg Sø til Søborg Kanal, og etablering af nye stier og publikumsfaciliteter.

Læs miljøtilladelsen her

Miljøstyrelsens afgørelse træffes på baggrund af de indkomne høringssvar og på miljøkonsekvensrapportens vurdering om, at projektet Genopretning af Søborg Sø kan etableres og drives uden uacceptable påvirkninger af miljøet.

Nogle af vilkårene i tilladelsen er blandt andet, at hvis der sker utilsigtet vandstandsstigning uden for projektområdet som følge af søens etablering, og denne påvirker ejendomme i væsentligt negativt omfang, skal dette afhjælpes ved dræning eller anden relevant metode, såfremt berørte lodsejere ønsker det.

Læs om genskabelsen af Søborg Sø på Naturstyrelsens hjemmeside

Områder, der efter jordfordelingen vil blive ejet af Naturstyrelsen og kan reserveres som egnede leve- og/eller ynglesteder for den sjældne fugl, engsnarre, skal sammenlagt udgøre ca. 30 hektar, som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.

Ind- og udsyn til Søborg Slotsruin skal sikres mod tilgroning. Egnede leve- og ynglelokaliteter for flagermus i form af gamle træer, skal så vidt mulig bevares.

Søborg Sø