Offentlig høring om ikke-kemiske alternativer til antikoagulant rottegift

10-12-2021
Rottebekæmpelse Biocider

De nuværende godkendelser1 af antikoagulante aktivstoffer til brug i rotte- og musebekæmpelsesmidler udløber alle den 30. juni 2024, og skal i den kommende periode vurderes af EU-medlemslandende med henblik på en fornyet godkendelse på op til syv års varighed. Rotte- og musebekæmpelsesmidler, som indeholder disse aktivstoffer, skal i den forbindelse også fornyes.

De antikoagulante aktivstoffer opfylder alle et eller flere af udelukkelseskriterierne2 for godkendelse, da de er klassificeret som reproduktionstoksiske, og nogle opfylder desuden kriterierne som værende persistente, bioakkumulerende og giftige i miljøet (PBT). I kraft af dette er de antikoagulante aktivstoffer alle kandidat til substitution3.

Aktivstoffer som er kandidat til substitution ønskes udskiftet med et mindre problematisk alternativ, så snart det er muligt. Derfor skal produkter, som indeholder disse aktivstoffer, ved godkendelse og ved hver fornyelse gennemgå en såkaldt sammenlignende vurdering4 for at afgøre hvorvidt:

”[…]der allerede eksisterer et andet godkendt biocidholdigt produkt eller en metode til ikke-kemisk bekæmpelse eller forebyggelse, der samlet set udgør en betydelig mindre risiko for menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet, er tilstrækkeligt effektivt og ikke frembyder andre væsentlige økonomiske eller praktiske ulemper”.

Og hvorvidt at ”aktivstoffernes kemiske diversitet [for en given anvendelse] er tilstrækkelig til at mindske problemet med resistens hos den skadelige målorganisme mest muligt”.

Hvis de ovennævnte kriterier er opfyldt, skal anvendelse og markedsføring af et produkt forbydes eller begrænses.

I forbindelse med de kommende aktivstof- og produktvurderinger vil Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), på vegne af EU-Kommissionen, foretage en harmoniseret sammenlignende vurdering, som skal være dækkende for de antikoagulante rodenticider i hele EU. Det blev ligeledes gjort i forbindelse med sidste aktivstof- og produktfornyelse5.

Information om eventuelle alternative bekæmpelsesmetoder er vigtig for den sammenlignende vurdering af biocidholdige produkter. ECHA efterspørger derfor nu i første omgang information fra interessenter omkring ikke-kemiske alternativer til antikoagulante rodenticider, som kan have betydning for den sammenlignende vurdering, og som derfor kan støtte op om de vurderende medlemsstaters kommende vurdering.

Eventuelle kommentarer til høringen kan indgives via nedenstående link på ECHA’s hjemmeside, hvor der også findes relevante baggrundsdokumenter samt vejledning til hvordan du forholder dig, hvis du indsender information, som du mener er fortrolig.

Frist: 31. januar 2022.

https://echa.europa.eu/fi/other-calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/67807/term


 

1 Efter reglerne i biocidforordningen (Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter)

2 Jf. forordningens art. 5, stk. 1

3 Jf. forordningens art. 10, stk. 1

4 Jf. forordningens art. 23

5 https://echa.europa.eu/documents/10162/bf81f0a5-3e95-6b7d-d601-37db9bb16fa5