Ny bekendtgørelse om udpegning drikkevandsressourcer

01-12-2021

1. januar 2022 træder ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer i kraft.

Miljøministeren har nu udstedt bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer nr. 2071 af 11. november 2021 med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2022. Bekendtgørelsen følger op på bekendtgørelse nr. 1626 af 1. november 2020 om udpegning af drikkevandsressourcer. Bekendtgørelsen omfatter områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

De gældende områdeudpegninger kan ses på MiljøGIS og Danmarks Arealinformation efter ikrafttrædelsen.

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation. Høringsnotat kan ses på Høringsportalen.