Miljøvurderingstilladelsen til Baltic Pipe udvides med flere miljøhensyn

22-12-2021
Miljøvurdering Natur

Den nye miljøvurderingstilladelse til gasrørledningen Baltic Pipe stiller blandt andet strengere vilkår om beskyttelse af flagermus, hasselmus og birkemus under anlægsarbejdet.

Arkivfoto: Energinet/Foto: Palle Peter Skov

Store, gamle træer med flagermus skal bevares og det samme gælder levende hegn med sjældne og beskyttede hasselmus eller birkemus. Bliver det alligevel nødvendigt at fælde flagermustræer, skal andre træer i nærheden fredes. Og hvis rørledningen graves gennem et levende hegn med sjældne syvsovere, så skal hegnet genplantes, og der skal føres opsyn med, at det vokser op igen.

Det er eksempler på vilkår, som er kommet til, siden Miljøstyrelsen udsendte den første miljøvurderingstilladelse til Baltic Pipe. Den første miljøtilladelse blev i maj 2021 ophævet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, der vurderede, at den ikke var tilstrækkelig restriktiv i hensynet til en række såkaldte bilag 4-arter, der er beskyttet af EU’s-habitatdirektiv.

Se høringsmaterialet her

Der stilles i den nye tilladelse også strengere vilkår til udledning af boremudder, når gasledningen passerer vandløb. Så boremudderet ikke får en negativ effekt på fisk og vandmiljø.

”Alt i alt er miljøtilladelsen vokset med 400 sider både på grund af ny lovgivning, men også fordi vi er gået endnu mere grundigt til værks med at sikre, at der ikke er væsentlige påvirkninger på arter og miljø,” siger kontorchef Niels Bjørkbom fra Miljøstyrelsen.

Miljøvurderingstilladelsen med tilhørende miljøkonsekvensrapport er nu i høring i otte uger med henblik på at indhente bemærkninger fra offentligheden. En endelig miljøvurderingstilladelse forventes at være klar i marts 2022, hvorefter anlægsarbejdet kan genoptages som planlagt på strækninger, hvor det har ligget stille siden maj.

 

Fakta om Baltic Pipe og hjemvisningen af miljøtillladelsen

Baltic Pipe projektet er en udbygning af det danske gassystem, der skal transportere norsk produceret naturgas til Danmark og Polen.

Miljøstyrelsen meddelte d. 12. juli 2019 § 25 tilladelse til etablering af Baltic Pipe projektet fra Houstrup Strand i Vestjylland til tilslutningspunktet ved Faxe, hvorefter Energinet gik i gang med det store etableringsarbejde. Den 31. maj 2021 ophævede og hjemviste Miljø- og Fødevareklagenævnet Miljøstyrelsens § 25-tilladelse til fornyet behandling. Miljøstyrelsen har derfor igangsat en ny miljøvurderingsproces for projektets landdel.