Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 er sendt i høring

22-12-2021
Vandmiljø

Vandområdeplanerne skal sikre god tilstand i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand

Miljøministeriet har den 22. december 2021 sendt forslag til vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) i høring. Vandområdeplanerne indeholder initiativer for ca. 5,4 mia. kr. og en række indsatser, der skal sikre god tilstand i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand, som det er krævet i EU’s vandrammedirektiv. Miljøstyrelsen har med bistand fra forskningsinstitutioner leveret det faglige grundlag til vandområdeplanerne.

God tilstand er opnået, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. Når det gælder grundvand, er der opnået god tilstand, når både den kvantitative tilstand og den kemiske tilstand er god. For kunstige og stærkt modificerede vandområder er miljømålet godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand.

Siden vandområdeplanerne for anden planperiode (2015-2021) er der gennemført en lang række faglige projekter, som har forbedret vidensgrundlaget for vandplanlægningen betydeligt. Projekterne omfatter blandt andet:

  • For kystvande er der gennemført faglige projekter om forbedret karakterisering af de enkelte kystvande samt betydningen for miljøtilstanden af næringsstoffer (kvælstof og fosfor). Dertil kommer projekter om betydningen af klimaændringer og andre marine presfaktorer. Den nye viden fra de faglige projekter er også indarbejdet i nyudviklede marine økosystemmodeller, som bruges til at beregne målbelastninger for næringsstoffer i kystvandene
  • For vandløb er der udviklet nye kvalitetsindeks, som gør det muligt at inddrage bundlevende alger (fytobenthos) i tilstandsvurderingen af vandløb.
  • For søer er inddrages nu både bundlevende alger, bunddyr, sigtdybde og iltmætning i tilstandsvurderingerne.
  • For grundvand er der udarbejdet en ny afgrænsning af grundvandsforekomsterne, ligesom der er udviklet nye metoder for gennemførelsen af tilstandsvurderinger af grundvand.
  • For miljøfarlige forurenende stoffer er der opnået større viden om bl.a. tilførslen fra diffuse kilder.
  • Der er desuden foretaget opdatering af oversigter over virkemidler til reduktion af udledningen af næringssalte til kystvande og søer og inddraget ny viden om omsætningen af kvælstof fra jord til fjord.

Kommuner og vandråd med repræsentanter for interesseorganisationerne har udført et omfattende arbejde med at komme med forslag til indsatsprogram til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene. Kommunernes forslag er som det klare udgangspunkt imødekommet i det forslag til indsatsprogram, der nu sendes i høring.

Forslag til vandområdeplanerne er i høring til den 22. juni 2022. I begyndelsen af 2022 afholder Miljøministeriet regionale møder for kommuner og interessenter med information om planernes indhold og høringsprocessen. Dato og information om tilmelding følger snarest.

Links til høringen af forslag til vandområdeplanerne 2021-2027, kortmateriale og baggrundsinformation