Ændringer i to bekendtgørelser

02-12-2021
Industri

1. januar 2022 træder to nye bekendtgørelser i kraft. BAT-konklusioner for korn og foderstof er omsat som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen og der er foretaget konsekvensrettelser i godkendelsesbekendtgørelsen. Du kan læse om ændringer herunder.

Standardvilkårsbekendtgørelsen

BAT-konklusionerne for korn- og foderstof er en del af de samlede BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (BAT Food Drink and Milk), som blev vedtaget af EU Kommissionen i november 2019 og offentliggjort 4. december 2019..

BAT-konklusionerne er som noget nyt omsat som standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen, så korn- og foderstofvirksomhederne får revurderet deres godkendelser efter den mest smidige procedure og hvor der inden revurderingen er klarhed over hvilke nye krav, der skal leves op til. Miljøstyrelsen vil, når virksomheder og myndigheder har opnået erfaring med den nye model for udmøntning af BAT-konklusioner, gennemføre en evaluering. En evaluering forventes først at kunne gennemføres ultimo 2023/primo 2024.

BAT-konklusionerne er skrevet ind i bilag 1, afsnit 28. Samme vilkår er indsat i bilag 2, afsnit 28 A og bilag 28 B, der er konsekvensændringer af implementeringen af direktivet om mellemstore fyringsanlæg og træder i kraft hhv. d. 1. januar 2025 og d. 1. januar 2030.

Det har været en præmis for indarbejdelsen af BAT-konklusionerne, at alle relevante BAT-konklusioner for korn – og foderstof, som falder indenfor anvendelsesområdet af standardvilkårsbekendtgørelsen indarbejdes.

Miljøstyrelsen vil i forlængelse af ændringerne offentliggøre en række Spørgsmål & Svar, om sagsbehandling af godkendelse og revurdering af disse til korn- og foderstofvirksomheder samt en opdateret BAT-tjekliste på styrelsens hjemmeside.  Spørgsmål & Svar vil løbende blive publiceret på hjemmesiden.

 

Godkendelsesbekendtgørelsen

Med gennemførelsen af BAT-konklusioner som standardvilkår, er der foretaget enkelte konsekvensrettelser i godkendelsesbekendtgørelsen.

Der er udarbejdet et nyt kapitel 12 om hvordan BAT-konklusioner gennemført som standardvilkår skal håndteres i godkendelsen. Det nye kapitel 12 følger strukturen af det eksisterende kapitel 11 om, hvordan BAT-konklusioner skal håndteres ved godkendelse af bilag 1-virksomheder.

Herudover er der foretaget en række konsekvensrettelser i kapitel 15 om revurderinger af godkendelser og i kapitel 17 om registrering og offentliggørelse af data. Endelig præciseres i den nuværende § 57, at det fremgår af bilag 8 til denne bekendtgørelse hvilke BAT-konklusioner, der er gennemført som standardvilkår i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, så der er klarhed over hvornår en virksomhed henholdsvis er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen og det nye kapitel 12 i godkendelsesbekendtgørelsen eller de gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 11.

Udover ændringerne som følge af BAT-konklusioner er der en præcisering  til listepunkt 6.4 ii (3), hvorved kartoffelmelsfabrikker ændres til stivelsesfabrikker for at sikre overensstemmelse med IE-direktivet og entydig myndighedskompetence.

Du kan læse mere om ændringerne i standardvilkårsbekendtgørelsen og godkendelsesbekendtgørelsen på Høringsportalen

Bekendtgørelserne kan findes på Retsinformation

Standardvilkårsbekendtgørelsen

 

Godkendelsesbekendtgørelsen