Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 23. august 2021

23-08-2021
Vandmiljø

I dette brev kan du få nyttige informationer om E-VOP,
P-afskæring og IT-forhold vedrørende lavbunds- og vådområdeprojekter.

VIGTIGT - Opdatering af tidspunkt for forventet ansøgning om etablering af kvælstofvådområde-projekt skal være opdateret i Vandoplandsplanen   (E-VOP’en) senest den 10. september 2021

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen skal i september måned 2021 udarbejde en status for den forventede fremtidige søgning af etableringsprojekter til tilskudsordningen kvælstofvådområder. Denne status er blandt andet vigtig i forhold til at afsætte midler til ordningen.

Vi anmoder derfor alle projektejere om at opdatere kolonnen vedr. forventet ansøgning om etablering i E-VOP’erne senest den 10. september 2021. Derudover skal E-VOP'en - som altid - opdateres for eventuelle, godkendte ændringer. Dette er et vigtigt supplement til Landbrugsstyrelsens rundringning før sommerferien, hvor der blev spurgt til forventet ansøgningstidspunkt af etableringsprojekter.

Hvordan angiver man forventet ansøgning om etablering i E-VOP skemaet?

I sektion A2 (Forundersøgelser) er der i skemaet en kolonne, der hedder "Forventet ansøgning om etablering". Her kan du vælge hvilken ansøgningsrunde, du forventer at ansøge om etablering eller om projektet allerede er blevet ansøgt (se nedenstående).

Tabeludklip

VIGTIGT - Vær opmærksom på ændringer af P-afskæringskriteriet

Da både etableringsansøgninger og ændringsansøgninger af vådområde- og lavbundssager kan påvirke P-afskæringskriteriet, vil tallene blive opdateret løbende. Derfor kan P-afskæringskriteriet være ændret siden udarbejdelse af teknisk forundersøgelse.

Miljøstyrelsen kan konstatere, at der i nogle delvandoplande er meget lave værdier. Derfor skal I orientere jer om P-afskæringsværdien, inden I ansøger et etableringsprojekt. Vær også opmærksom på, at der kan være flere ansøgninger af både lavbund- og vådområderprojekter i samme delvandopland, da ansøgningsrunden for disse ordninger afsluttes på samme tid i 2. ansøgningsrunde i 2021.
 

Status på IT hos Landbrugsstyrelsen

Det er nu muligt at søge om ændringer af lavbunds- og vådområdeprojekter, der er givet tilsagn til i 2020. Dvs. ændring af projekter, der er givet tilsagn til i ansøgningsrunderne i 2020. Landbrugsstyrelsen beklager den ulejlighed, som det eventuelt må have medført i de berørte projekter.

Det er endnu ikke muligt at anmode om udbetaling af tilskud til projekter, der er givet tilsagn til i 2020. Landbrugsstyrelsen forventer, at dette bliver muligt i løbet af 1. kvartal i 2022, hvor de første forundersøgelsesprojekter med tilsagn fra 2020 kan forventes at være gennemført.

I løbet af 4. kvartal 2021 vil det også blive muligt at ændre projekter, der har fået tilsagn i ansøgningsrunderne i 2021. Landbrugsstyrelsen melder dette ud så snart det bliver muligt.

Det er muligt at ændre projekter og anmode om udbetaling for projekter, der er givet tilsagn til i 2019.

I kan løbende holde jer opdateret om lavbunds- og vådområdeordningerne på tilskudsguiderne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, herunder status på IT.

Tilskudsguide for lavbundsordningen

Tilskud for vådområdeordningerne

 

For yderligere informationer, kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg os vores sider under vandprojekter.