Døde dyr fundet i naturen giver forskerne vigtig viden

18-08-2021
Jagt og jagttegn

Opmærksomme borgere har i 2020 indleveret i alt 1320 dyr, som er fundet døde i naturen. Indleveringen gør det bl.a. muligt at kortlægge spredningen af smitsomme sygdomme.

Hvis man finder et dødt dyr i naturen, bør man rapportere det til Faldvildtskonsortiet og evt. indlevere eller indsende det til obduktion. Foto: Colourbox

Læs Faldvildtrapporten 2020 her

Opmærksomme borgere indlevererede i 2020 i alt 1320 døde dyr fundet i naturen til det såkaldte Faldvildtskonsortium, som bl.a. har til opgave at overvåge smitsomme sygdomme hos vildlevende dyr.

Konsortiet, som er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet, modtog 1059 landpattedyr som råvildt, ræv og hare, 87 havpattedyr - eksempelvis sæler og marsvin - og 174 døde fugle.

Indleveringerne har stor betydning, fordi de døde dyr er en vigtig kilde til viden om smitsomme sygdomme i bestandene. De dyr, Faldvildtkonsortiet modtager, bliver obduceret af dyrlæger, som undersøger helbredstilstand og dødsårsag. Resultaterne indgår i overvågnings- og forskningsprogrammer, som skal sikre, at smitsomme sygdomme ikke bliver spredt.

Overvågning af smittespredning

I 2020 var der udbrud af smitsom fugleinfluenza i Danmark. Det blev opdaget, da en borger i Guldborgsund Kommune indleverede den første smittede fugl – en død vandrefalk – den 30. oktober 2020.

Bortset fra fugleinfluenza har de fugle, som blev indleveret i 2020, ikke givet dyrlægerne mistanke om generelle sygdomsproblemer hos fugle i Danmark, men indleveringerne afslørede flere grimme tilfælde af faunakriminalitet.

Blandt de indleverede fugle var fem havørne, to musvåger og en røde glente, som viste sig at være blevet forgiftet. De fem havørne og glenten stammer alle fra Tåsinge, og en nærmere undersøgelsen af materiale fra fuglenes spiserør og mavesække viste et højt indhold af stoffet Carbofuran.

Carbofuran er et af de kraftigst virkende pesticider, som findes. Stoffet har været forbudt i hele EU siden 2008, og der er ingen tvivl om, at forgiftningen er sket forsætligt. Gerningsmanden er ikke fundet.

Det blev indsendt i alt 14 havørne. Ud over de fem, som var døde af forgiftning, var der fire, som formentlig er omkommet ved kollision med vindmøller. Resten er døde af andre årsager.

Rekordhøj indlevering af rådyr

I 2020 blev der indleveret et meget stort antal rådyr - 62 i alt. Mange af rådyrene var afmagrede med diarre og havde afføring på bagpartiet. Det hører til symptomerne på den såkaldte ”rådyrsyge”, som bliver rapporteret af mange folk, der jævnligt færdes i naturen.

Afmagring og diarre kan have mange årsager, men ofte er dyrene inficeret med en eller flere parasitter. Parasitterne kan nemt spredes mellem dyrene, hvis bestanden er tæt, og det er den især der, hvor vildtet bliver fodret. Fodring betyder, at flere dyr kan leve i et givet område, men områdets biologiske bæreevne bliver samlet set overskredet, og det kan være årsagen til ”rådyrsygen”.

Afmagrede dyr, som trives dårligt, døjer tit med parasitter og har ofte nedslidte tænder og lignende, og de bukker lettere under end sunde dyr.

Første cuvier-næbhval strandet i Danmark

I februar 2020 strandede der for første gang i Danmark et eksemplar af den sjældent observerede cuvier-næbhval. Den er muligvis kommet på afveje under en storm og strandede derefter på Rømø.

Næbhvalen var ti år gammel, næsten seks meter lang og vejede 2,5 tons. Den viste sig at have lungebetændelse, og der blev påvist bakterier, som tydede på blodforgiftning. Desuden var dens ryg fyldt med ar fra andre hvalers tænder, som tyder på, den har været i kamp.

Ud over næbhvalen blev 31 små hvaler - hvidnæser og marsvin - fundet døde eller strandende, men ingen led af alvorlig sygdom. Desuden blev der fundet 46 spættede sæler og syv gråsæler. Den hyppigste dødsårsag hos sæler er svækkelse som følge af infektion med parasitter, især lungeorm. Specielt de spættede sæler er hårdt ramt.

Se faldvildtsrapporter fra tidligere år

 

 

 

Indleveret i 2020

  • 1320 vildtlevende dyr
  • 1.059 landpattedyr
  • 87 havpattedyr
  • 174 fugle

Hvordan indleverer man dødfundne dyr?

  • Enhver borger kan indsende et dødfundet vildt dyr til undersøgelse
  • Husk at udfylde indberetningsblanketten med oplysninger om findested, dato, navn og e-mail
  • Indberetningsblanketten vedlægges sammen med dyret i en pose
  • Dyret skal være forsvarligt indpakket
  • Det koster ikke noget at få dyret undersøgt, men du skal selv betale for forsendelsen
  • Når undersøgelsen er afsluttet, får du skriftlig besked om resultatet.

Husk hygiejnen

Brug handsker, når du håndterer selvdøde dyr og vask hænderne grundigt bagefter.

Faldvildtrapport 2020

"Rapportering af diagnostiske undersøgelser af faldvildt 2020" ved Heidi Huus Petersen (red.)

Læs rapporten her