Nyhedsbrev august 2021

20-08-2021
Industri BREF

BREF- DAGEN 2021: SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 2. november 2021

First draft for BAT-konklusioner for slagterier og animalske biprodukter med fokus på lugt

EIPPCB (The European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) i Sevilla har den 30. juni 2021 udsendt første udkast til BAT-konklusioner. Der er frist for kommentering af udkastet den 15. oktober. Dette er således det første konkrete bud på, hvordan de fremtidige BAT-konklusioner, herunder bindende emissionsgrænseværdier, kommer til at se ud.

Blandt andet er der for fiskemelsfabrikker og rendering-anlæg lagt op til et emissionskrav til lugt, som ikke tilgodeser afkasthøjder, sådan som den danske nuværende regulering gør. Der er ikke sat BAT-AEL for lugt for slagterier.

Derudover er der lagt op til emissionskrav for kobber og zink i spildevand fra slagterier, både for direkte udledninger og afledning til offentlig rensning. En anden joker er BAT-AEL for AOX i spildevand, der gælder for alle virksomheder og grænseværdier for afbrænding af lugt i kedler.

Miljøstyrelsen forventer at afholde et partnerskabsmøde i 1. halvdel af september, hvor udkastet til BAT-konklusioner vil blive præsenteret med mulighed for at komme med input. Her vil alle virksomheder, der er omfattet af BREF-dokumentet blive inviteret sammen med de organisationer og myndigheder, der i øvrigt har ønsket at deltage i partnerskabet. Udkastet vil blive sendt til partnerskabet snarest muligt.

Tilmelding til partnerskabet eller ved spørgsmål kan ske til Tanja Smetana, Miljøstyrelsen Århus.

Overskrides tidsfrister for implementering af BAT-konklusioner kan det give bøder

""

Miljøstyrelsen har for nyligt modtaget en henvendelse fra en kommune, hvor kommunen spørger, hvilke konsekvenser det vil have for kommunen eller virksomheden, hvis kommunen ikke når at revurdere virksomhedens vilkår inden for den fastsatte tidsfrist på fire år fra offentliggørelse af en BAT konklusion.

Miljøstyrelsen har svaret kommunen, at manglende implementering som udgangspunkt ikke har konsekvenser for godkendelsesmyndighederne eller virksomhederne, men at det kan have store økonomiske omkostninger for den danske stat i form af tvangsbøder og engangsbeløb.
I tilfælde af, at staten bliver pålagt økonomiske sanktioner, vil det dog ikke kunne udelukkes, at staten vil rette et erstatningskrav mod den myndighed, der har været årsag til sanktionen.
Som eksempel er en sag fra Sverige, hvor EU-domstolen slog fast, at Sverige ikke levede op til IPPC-direktivets bestemmelser om godkendelse af eksisterende anlæg og efterfølgende pålagde Sverige at betale et fast beløb på 2 millioner euro samt tvangsbøder på 4.000 euro pr. dag, for ikke at efterkomme kravet om godkendelse. Det var uden betydning, at Sverige havde iværksat implementeringen af direktivet, og det var uden betydning, at der kun var tale om to anlæg.
Manglende implementering og efterlevelse sanktioneres således hårdt fra EU’s side, og Miljøministeriet lægger stor vægt på, at udmøntning af BAT-konklusioner foretages rettidig og inden for de fire år efter offentliggørelse.
Fakta om forpligtelser og beføjelser om implementering af BAT-konklusioner

EU’s medlemsstater er forpligtet til at implementere BAT-konklusioner senest fire år efter offentliggørelsen. Det fremgår af IE direktivets artikel 21, stk. 3. Implementeringsforpligtelsen omfatter ikke kun revurdering af virksomhedernes vilkår. Den omfatter også, at virksomhederne skal overholde de fastsatte vilkår. Revurdering skal altså igangsættes og afsluttes i så god tid, at virksomhederne kan nå at indrette sig på de nye vilkår inden for fristens udløb. Miljøstyrelsen indberetter hvert år til EU hvilke virksomheder, der er blevet revurderet. Dette betyder, at Kommissionen har adgang til data, der viser, hvilke virksomheder, der ikke har fået deres vilkår revurderet inden for fristen.

EU Kommissionen har beføjelser til at føre tilsyn med, at EU-retten gennemføres i medlemsstaterne, og kan, hvis den finder, at en medlemsstat ikke har sikret en korrekt gennemførelse af en retsakt, rejse en sag mod medlemsstaten ved EU-domstolen. EU-domstolen kan pålægge medlemsstaten at betale et engangsbeløb samt tvangsbøder for ikke at have overholdt sin forpligtelse over for EU.

Workshop afholdt om dataindsamling for BREF Smedjer og støberier (SF BREF)""

Der har været afholdt en virtuelt workshop den 29. og 30. april 2021 om dataindsamling. Der er kommet input fra 15 medlemslande og 4 industri organisationer samt interesseorganisationen EEB (der varetager nationale NGOers interesse).

På mødet anvendte EIPPCB i Sevilla et nyt Qlik Sense tool som gør det muligt at foretage analyser, visualiseringer og vurderinger af de indkomne data. Efter workshoppen har der den 11. maj 2021 været afholdt webinar om brugen af Qlik, da det er meningen af bureauet vil anvende dette værktøj fremover ifm. BREF revurderinger.

Efter mødet i april har EIPPCB bedt den tekniske arbejdsgruppe (TWGen) om tjek af data, der har været indleveret nationalt fra virksomhederne. Vi har i DK haft fokus på data omkring energiforbrug og energigenvinding samt præcisering af energikilder.

EIPPPCB arbejder p.t. på et første udkast til den nye BREF som denne gang kommer til at omfatte både Støberier og smedevirksomheder. Revisionen følger den tidsplan som blev skitseret på Kick- off-meeting (KoM) i september 2019. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en ny plan for det afsluttende forløb for denne BERFen.

Flere informationer og evt. deltagelse i partnerskab kontakt Søren Andersen; Miljøstyrelsen Slagelse.

Final meeting i TWG for BREF TXT

""

På det afsluttende møde i den tekniske arbejdsgruppe for BREF TXT var et af de mest dominerende temaer de kemikalier der anvendes i de forskellige faser af produktionen. Og diskussionen og uenigheden drejer sig både om emissioner og forbruget af kemikalier; nærmere bestemt forslag til substitution af kemikalier med dårlig nedbrydelighed. Og specifikt forslag til substitution af brommerede flammehæmmere og Per- and polyfluorinated alkylated substances (PFAS). Kontakt vedr. BREF TXT til Tine Due Hansen eller Nils Nordholm, Miljøstyrelsen.

NOTITSER om BREF-arbejdet

PRE-final draft for BAT-konklusioner for forarbejdning af jernmetal (FMP BREF) er frigivet

FMP BREF skal op på det kommende artikel- 13-møde. Vi regner vist med at BREF først bliver færdig til udgivelse primo 2022. Det er noget sent og en lang proces, men sådan er det bare. Art. 13 Forum er rådgivende i forhold til BREF-arbejdet. Forummet drøfter arbejdsprogram og problemområder og principielle spørgsmål, der opstår under BREF-arbejdet. Forummet får Final Draft BREFs præsenteret og afgiver en officiel udtalelse om dem. Art. 13 medlemmerne nominerer medlemmer til de enkelte TWGer.

Flere oplysninger hos Henrik Bechmann Nielsen, Miljøstyrelsen Århus.

 

Indhentning af data fra danske teglvirksomheder (CER BREF)
I det danske partnerskab har man nu identificeret virksomheder, der kan levere data til udarbejdelsen af de nye BAT-konklusioner; herunder af betydning for de vilkår, der indeholder intervaller for emissioner. Foreløbigt har to virksomheder budt ind. Spørgsmål i forbindelse med BREF'en for den keramiske industri kan rettes til Nils Norholm eller Tina Schmidt, Miljøstyrelsen Slagelse.

 

Reaktivering af TWG for BREFen for overfladebehandling af metaller og plast (STM BREF) 

TWGen for BREF STM reaktiveres med frist for indmelding af medlemmer inden den 15. september 2021. Denne BREF vil blive omfatte virksomheder på listepunkt 2.6: Behandling af overflader på metaller eller plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces, hvis behandlingskarrenes volumen er på mere end 30 m3. Den næste TWG, der forventes reaktiveret, er TWG for Produktion af uorganiske grundkemikalier. (BREF LVIC). Men tidspunktet for hvornår denne revision går i gang er ikke fastsat endnu. Kontakt Nils Nordholm eller Tine Due Hansen, Miljøstyrelsen.

 

Final TWG er afholdt i 15. juni - 2. juli 2021 i BREFen for luftemissioner i den kemiske industri (BREF WGC)
Vi afventer nu et foreløbigt final draft. Yderligere information hos Ruth Krogsgaard Sørensen eller Hans Erling Jensen, Miljøstyrelsen.

 

""