Bedre spildevandsrensning fra A til Z

07-04-2021
NOVANA Vandmiljø

Ny rapport gennemgår 17 forskellige teknologier, der kan fjerne medicinrester, metaller og miljøfremmede stoffer fra spildevand.

Naboer: Renseanlæg og natur. Foto: Miljøstyrelsen

I dag passerer en del miljøfremmede stoffer gennem landets renseanlæg. Det gælder blandt andet en del metaller, medicinrester og perfluorerede stoffer. De eksisterende renseanlæg er som udgangspunkt ikke bygget til at fjerne disse stoffer, men en vis andel fjernes alligevel.

Derfor er der stort fokus på udvikling af renseteknologi, der kan fjerne flere metaller og miljøfremmede stoffer, og udviklingen er ved at være så langt, at nogle teknologier nu kan behandle de store spildevandsstrømme, der findes på de centrale renseanlæg.

Læs rapporten fra Rambøll 

Rambøll har i en ny rapport på vegne af Miljøstyrelsen gennemgået 17 forskellige renseteknologier, der vil kunne bidrage til en mere effektiv rensning på centrale renseanlæg. Undersøgelsen er et litteraturstudie, og flere teknologier er endnu på forsøgsstadiet og ikke fuldt gennemtestede.

Membranfiltrering effektivt mod fluorstof

Det fremgår for hvert miljøfremmed stof, hvor meget der i dag fjernes på renseanlæggene, og hvor meget ekstra rensning hver enkelt af de 17 nye renseteknikker vil kunne bidrage med.

For eksempel fjernes såkaldte perfluorerede stoffer næsten ikke på renseanlæg i dag. Med membranfiltrering forventes det, at man vil kunne fjerne over 90 procent af stofferne. De perflourerede stoffer anvendes i dag blandt andet til imprægniering af tekstiler. Stoffet PFOS har tidligere været brugt til bl.a. brandslukningsskum, men er i dag forbudt. 

Tilsvarende fjernes i dag 46 procent af tungmetallet nikkel på renseanlæggene. Ved hjælp af rensning med omvendt osmose vil man kunne fjerne omkring 97 procent af nikkelindholdet på renseanlægget.

Furosemid er et vanddrivende lægemiddel, der benyttes ved forhøjet blodtryk, reduceres omkring 45 procent på de nuværende renseanlæg, men med ozonering forventes det, at op til 90 procent af lægemidlet kan fjernes.

Pris for bedre rensning 

Rapporten indeholder også overslag på, hvad det vil koste at installere de forskellige renseteknikker. Den forventede renseeffektivitet for de nye metoder og de økonomiske vurderinger er dog behæftet med en vis usikkerhed.

Læs nyheden: Klimaeffekt fra spildevand opjusteres

Viden om den nuværende renseeffektivitet er baseret på Miljøstyrelsens NOVANA-overvågning.

Læs mere om overvågning af miljøfremmede stoffer

 

Fakta om spildevandsrensning

I Danmark er spildevandsselskabernes centrale renseanlæg som udgangspunkt ikke designet til at rense for metaller og miljøfremmede stoffer. Lovgivningen på området bygger på, at tungmetaller og miljøfremmede stoffer fjernes ved kilden. Dvs., at der skal sættes krav til rensning på de enkelte virksomheder, før spildevandet tilsluttes kloak.

Data viser imidlertid, at visse af stofferne alligevel udledes fra renseanlæggene og ender i vandmiljøet. En del af de stoffer, der udledes fra renseanlæggene, omfatter bl.a. lægemidler og imprægneringsmidler fra husholdninger.

Det er kommunerne, der som tilladelsesmyndighed sætter krav til de virksomheder, der tilsluttes spildevandsforsyningens kloak. Kommunen sætter også krav til spildevandsforsyningernes renseanlæg i en udledningstilladelse. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed og tjekker årligt, om udledninger fra spildevandsforsyningernes renseanlæg overholder kravene i udledningstilladelsen.