Partikelbårne biocider

08-04-2021
Biocider Vandmiljø

Ny rapport viser, hvordan og i hvilket omfang biocider kan spredes i miljøet via små partikler fra puds og facademaling fra bygninger og bundmaling fra både.

Langt hovedparten af puds og maling til udendørs facader og bundmalinger til skibe og både indeholder biocider. Biociderne er tilsat for at hindre vækst af fx alger og svampe på de malede overflader. For at holde overfladerne fri for vækst frigiver puds og malinger tilsigtet kontinuerligt små mængder af vandopløst biocid fra overfladen.

Der er imidlertid meget lidt viden om, hvor stor del af biocidfrigivelsen fra bygningsmaterialer, skibe og både, der kommer fra den tilsigtede kontinuerlige udvaskning fra intakte overflader i forhold til den mængde biocid, der spredes til miljøet fra frigivne partikler af puds og maling. Derudover mangler der viden om, hvorvidt frigivne biocidholdige malingspartikler spredes over store afstande og derigennem spreder biociderne eller, om de biocidholdige partikler forbliver i nærheden af stedet, hvor de er blevet afrenset. For at belyse disse problemstillinger udførte forskere fra Aalborg Universitet og Aarhus Universitet en undersøgelse af, hvornår og hvordan facademaling og bundmaling udleder malingspartikler til miljøet, hvor hurtigt biociderne udvaskes fra disse partikler, hvordan man genkender typer og størrelser af malingspartikler og hvor langt væk fra deres kilde, man typisk kan finde dem.

Resultaterne, som er beskrevet i rapporten ”Partikelbårne biocider”, peger på, at der ikke udledes store mængder malingspartikler fra bygningsfacader ved almindelig påvirkning af vejr og vind. Biociderne forlader løbende facaden som opløste stoffer i afstrømmet regnvand. Derimod kan sandblæsning og afslibning af både facade- og bundmaling skabe biocidholdige partikler, som kan sprede biocider i miljøet. Partiklerne er dog som regel relativt store (ca. 300 µm) og transporteres derved ikke langt med vinden. Rapporten viser derfor også, at mængden af biocidholdige partikler aftager markant med afstanden til kilden, og at partiklerne derfor umiddelbart kun spredes meget lokalt. Derudover viser rapporten, at partikler af facademaling ikke betyder meget for spredning af biocider til miljøet, da biociderne udvaskes meget hurtigt fra partiklerne og derved ikke følger partiklerne langt. Dog udvaskes biocider fra partikler fra især tungmetalholdig bundmaling forholdsvist langsomt, især hvis malingen ikke udsættes for UV-lys. Partikler dannet fra bundmaling kan derfor sprede biocider i det omfang, som partiklerne spredes lokalt i miljøet omkring punktkilden.

 Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.