Offentlig høring af to nye bekendtgørelser til afløsning for husdyrgødningsbekendtgørelsen

23-04-2021
Landbrug

Husdyrgødningsbekendtgørelsen bliver med virkning fra den 1. august 2021 delt i to nye bekendtgørelser. Samtidig foreslås den del af Miljøstyrelsens teknologiliste, der omhandler gylleudbringning, ophævet og afløst af regler i den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse. Der foreslås desuden justeringer i lukkeperioden for fast husdyrgødning mv. og for kunstgødning.

 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen bliver til husdyrgødningsbekendt­gørelsen og gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Med virkning fra den 1. august 2021 bliver husdyrgødningsbekendtgørelsen til to nye bekendtgørelser:

  • Husdyrgødningsbekendtgørelsen udstedes af miljøministeren og viderefører uændret den gældende husdyrgødningsbekendtgørelses regler om indretning og placering af stalde og opbevaringsanlæg.
  • Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen udstedes af fødevareministeren og viderefører med en række ændringer husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om anvendelse af gødning og om harmonikrav og fosforarealkrav.

 

Regler om gylleudbringning udgår af Miljøstyrelsens teknologiliste

Miljøstyrelsens teknologiliste indeholder teknologier vedrørende gylleopbevaring, staldindretning, luftrensning og gylleudbringning, der som udgangspunkt er vurderet og godkendt firmaspecifikt med individuelle vilkår.

Det foreslås, at den del af teknologilisten, der omhandler gylleudbringning, ophæves og erstattes af regler i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen om udbringningsteknikker til reduktion af ammoniak. Samtidig foreslås der en ensretning af kravene til de forskellige udbringningsteknikker. For så vidt angår markforsuring og tankforsuring fastsættes kravet efter forslaget som et krav om tilsætning af en vis mængde syre i stedet for et krav om opnåelse af en fastsat pH-værdi.

Der foreslås ingen ændringer i den del af Miljøstyrelsens teknologiliste, der er Miljøministeriets ressort, og som vedrører staldindretning, luftrensning og gylleopbevaring.

 

Ændringer i lukkeperioden for fast husdyrgødning mv. og for kunstgødning

Det foreslås, at lukkeperioden for fast husdyrgødning rykkes, så udbringningen i vidt omfang sker om foråret, hvor udvaskningen af kvælstof vurderes mindre. Der kan dog udbringes fast organisk gødning om efteråret på arealer, hvor der senest 1. september etableres vinterraps eller vintersæd mv. Ændringen omfatter også andre faste organiske gødningstyper end husdyrgødning bortset fra spildevandsslam.

Lukkeperioden for kunstgødning flyttes efter forslaget, så den følger lukkeperioden for flydende husdyrgødning. Det vil sige, at der er forbud mod udbringning i perioden fra efter høst, dog senest 1. oktober, til 1. februar. Der gives dog mulighed for at forsætte den driftsmæssigt begrundede tildeling af kunstgødning i perioden fra efter høst til 15. september i forbindelse med etablering af vintersæd.

 

Læs mere på høringsportalen

De nævnte og øvrige forslag til ændringer af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er beskrevet nærmere i det tilhørende høringsbrev, som sammen med bekendtgørelsesudkastet og miljørapporten er tilgængeligt på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65085

På høringsportalen kan du også se udkastet til ny husdyrgødningsbekendtgørelse og læse det tilhørende høringsbrev: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65068

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse og den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse forventes udstedt med ikrafttræden den 1. august 2021.